Istorija

24Draugijos ištakos – 2003 m. įvairiose Lietuvos vietose Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų inicijuoti G. Adomaitytės knygelės „Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį: kelio dulkės, baltos rožės“ pristatymai. Po jų pirmoji Pal. Jurgio Matulaičio mylėtojų grupelė susibūrė Kazlų Rūdos parapijoje, o po poros metų panašios grupelės jau veikė ir dar dviejose parapijose.

Stasys Yla. Jurgis Matulaitis2007 m., pažymėtus pal. Jurgio Matulaičio jubiliejinėmis sukaktimis, Marijos vargdienių seserys ir Tėvai Marijonai skyrė ypatingam savo vienuolijų Steigėjo ir Atnaujintojo pažinimui ir jo kulto platinimui. Šiam tikslui pasitarnavo trečiasis St. Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ (2007) leidimas: per dešimtį mėnesių buvo surengta apie 50 šios knygos pristatymų bažnyčiose, parapijų salėse, miestelių bibliotekose. Tuo pat metu buvo parengta savaitgalio susitelkimo programa „Žmonės pagal Dievo širdį“, remiantis Pal. Jurgio Matulaičio užrašais, laiškais, jį pažinusių atsiminimais.

2007 m. lapkritį Marijos vargdienių seserų ir Tėvų Marijonų vienuolijų vyresniųjų buvo patvirtinti jau turima patirtimi parengti Draugijos nuostatai.

2008 m. sausio 27 d., minint Pal. Jurgio Matulaičio mirties metines, Marijampolėje įvyko pirmasis visuotinis Draugijos narių suvažiavimas. Tuo metu Draugijos skyriai jau buvo susibūrę aštuoniose parapijose. Suvažiavimas buvo ir steigiamasis – sudaryta pirmoji Draugijos taryba. Pagal Draugijos nuostatus po savo atstovą į Tarybą skiria abi Draugiją globojančios vienuolijos, o kiti – renkami narių suvažiavime.

2008 kovo  12 d. Draugijos veiklai pritarė ir ją palaimino Lietuvos Vyskupų Konferencija.