APIE MUS

Pal. Jurgis


Pal. Jurgio Matulaičio draugija yra susibūrimas tikinčiųjų, trokštančių ugdyti savo dvasingumą, giliau pažinti Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir, sekant Jo šventumo pavyzdžiu bei pasitikint užtarimu, besistengiančių „nugalėti blogį gerumu“ konkrečia veikla. Draugijos globėja – Nekaltai Pradėtoji Švenčiausioji Mergelė Marija. Draugijos dangiškasis užtarėjas – palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Pagrindinis draugijos tikslas – narių dvasinis augimas per gilesnį pal. Jurgio Matulaičio dvasingumo pažinimą, stengiantis savo aplinkoje ir visuomenėje vykdyti Bažnyčios pasiuntinybę –  „blogį nugalėti gerumu“.

Draugijos nariu gali būti kiekvienas praktikuojantis katalikas, norintis augti tikėjime ir puoselėti pal. Jurgio Matulaičio pažinimą, ypač išgyvendamas bendruomenės patirtį Bažnyčioje.

Draugijos veikla remiasi kartą per mėnesį vykstančiais skyriaus narių susitikimais, kurių metu Draugijos nariai dalinasi tikėjimu, vadovaudamiesi vienuolijų parengta medžiaga,  taip pat kartu švenčia Eucharistiją. Susitikimai skatina Draugijos narius maitintis Dievo Žodžiu, o jį geriau suprasti ir veiksmingiau juo gyventi  kasdienybėje padeda Palaimintojo dvasinis palikimas, kurio centre – jo šūkis: „Nugalėk blogį gerumu“.

Draugijos skyriams vadovauja pačių skyriaus narių šsirinkti vadovai, kurių kandidatūrai pritaria parapijos klebonas. Vadovams kartą per metus organizuojami specialūs formacijos susitikimais, kurių metu dalinamasi patirtimi, kartu meldžiamasi, ieškoma atsakymų į kylančius klausimus.
Vienuolijos atsakingos už dvasinį Draugijos narių palydėjimą. Visų pirma – parengia kiekvieno mėnesio susitikimui skirtą medžiagą, kurią sudaro Dievo Žodžio skaitiniai, Palaimintojo mintys, klausimai pasidalinimui ir pasiūlymai mėnesio pasiryžimams. Taip pat organizuoja gavėnios rekolekcijas skyrių vadovams ir aktyviesiems, veda susitelkimo dienas skyriuose, lanko skyrių susitikimus.

Pirmiausias veiksnys, traukiantis į Draugiją – garsusis Palaimintojo šūkis: „Nugalėk blogį gerumu“. Gyvename pasaulyje, kuriame iš tiesų yra daug blogio. Dažnas esame linkę būtent į jį susitelkti ir jį tematyti. Tad Draugija yra tam tikras iššūkis, galimybė pabandyti kitaip, atrasti kitą gyvenimo kasdienybėje būdą – paremtą viltimi ir pasitikėjimu Dievu. Per pal. Jurgio pavyzdį ir užtarimą, Draugijos nariai mokosi įsiklausyti į Kryžiaus slėpinį, kuris skelbia, kad savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus Kristus nugalėjo blogį gerumu, ir siekia tapti jo liudytojais savo aplinkoje.
Ne mažiau motyvuojantis veiksnys – bendruomenės patirtis. Palaimintasis degė meile Bažnyčiai, tikru rūpesčiu „Kristaus karalija“ žemėje, kurios nariu yra kiekvienas tikintysis ir giliu supratimu, kad nuo kiekvieno sąmoningai prisiimtos atsakomybės priklauso šios Karalystės augimas. Besidalinančios, vieni už kitus besimeldžiančios ir vieni kitiems bei aplinkiniams tarnaujančios bendruomenės patirtis yra be galo svarbi draugijiečiams.
Ir galiausiai – maldos patirtis. Visų pirma – galimybė giliau pažinti ir patirti įvairius maldos būdus ir metodus iš Bažnyčios lobyno: mąstymą arba meditaciją, sąžinės peržvalgą, Švč. Sakramento adoraciją ir pan. Bet ypač atrasti tai, ko maldos kelionėje ypatingai moko pal. Jurgis – vadinamosios atodūsio maldos. Tai – nuo seno Bažnyčioje žinoma malda, tačiau ypatingai būdinga pal. Jurgiui ir labai lengvai randanti kelią į kiekvieno žmogaus širdį, nes yra lengvai suprantama ir lengvai praktikuojama kasdienybėje