Istorija

24

Draugijos pradžia – beveik atsitiktinė. Tikriausiai reikėtų sakyti, kad ji kilo iš Tėvų marijonų ir Marijos vargdienių seserų maldos ir įsiklausymo. Draugijos ištakos – 2003 m. įvairiose Lietuvos vietose Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų inicijuoti G. Adomaitytės knygelės „Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį: kelio dulkės, baltos rožės“ pristatymai. Po jų pirmoji Pal. Jurgio Matulaičio mylėtojų grupelė susibūrė Kazlų Rūdos parapijoje, o po poros metų panašios grupelės jau veikė ir dar dviejose parapijose.

Stasys Yla. Jurgis Matulaitis

2007 metais, švenčiant įvairius J. Matulaičio jubiliejus, Marijos vargdienių seserys ir tėvai Marijonai vėl ėmė intensyviau mąstyti, kaip Palaimintasis galėtų kalbėti šiandienai, prisimindami, jog beatifikacijos proga Šventasis popiežius Jonas Paulius II J. Matulaitį įvardijo kaip dovaną lietuvių tautai ir Bažnyčiai, ragindamas: „Priimkite, turėkite.“ Broliai ir seserys kėlė klausimą: išties, ar priėmėm? Ir ką daryti, kad priimtume? Buvo suburta komanda, kuri su šia žinia pradėjo važinėti po Lietuvą ir kalbėti apie Palaimintąjį įvairiose parapijose.

Susitikimų metu žmonių akys sublizgėdavo, širdys užsidegdavo, dažnas įsigydavo tais metais pakartotinai išleistą kun. Stasio Ylos paruoštą Palaimintojo biografiją, bet tuo viskas ir baigdavosi. Tuo tarpu žmonės norėjo kažko daugiau, kas juos lydėtų, prie ko būtų galima vis grįžti. Taip kilo mintis steigti pasauliečių draugiją, naudojantis jau nuo 2003 keltoje parapijų veikusių „matulaitiškų“ maldos grupių pavyzdžiu.
Šio darbo ėmėsi abi vienuolijos. 2007 m. lapkritį Marijos vargdienių seserų ir Tėvų Marijonų vienuolijų vyresniųjų buvo patvirtinti pirmieji Draugijos įstatai.
2008 m. sausio 27 d., minint Pal. Jurgio Matulaičio mirties metines, Marijampolėje įvyko pirmasis visuotinis Draugijos narių suvažiavimas. Tuo metu Draugijos skyriai jau buvo susibūrę aštuoniose parapijose. Suvažiavimas buvo ir steigiamasis – sudaryta pirmoji Draugijos taryba.
2008 kovo 12 d. Draugijos veiklai pritarė ir ją palaimino Lietuvos Vyskupų Konferencija.
Dauguma Draugijos skyrių susibūrę parapijose. Skyriai yra labai skirtingo dydžio – nuo kelių iki kelių dešimčių žmonių.