Kauno Pal. Jurgio Matulaičio

Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų Pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio namai. Vytauto Kandroto fotografija
Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų Pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio namai. Vytauto Kandroto fotografija

Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) skyrius įkurtas 2010 metais. Šiuo metu skyriuje yra 7 narės ir viena moteris, besiruošianti tapti draugijos nare.

Skyriaus veikla- asmeninė malda, mėnesio šv. Mišios, užtarimo malda, mėnesio susitikimai. Skyriaus narės aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime: Šv. Rašto, Maldos, Gyvojo Rožinio, Senjorų grupėse, Marijos legione. Atlaiduose, adoracijose, piligrimystėje, atsinaujinimo dienose, maldų už ligonius novenose, parapijos susitikimuose ir talkose dalyvaujame kartu su parapija.

LIUDIJIMAI
Galėtume pasidžiaugti, kad maldų devyndieniai prašant Palaimintojo užtarimo kaip kokia sniego gniūžtė, paleista nuo kalno, subūrė daugybę parapijiečių (ir ne tik jų) bendrai maldai. Dažnai šv. Mišių intencijose meldžiama pal. Jurgio užtarimo kenčiančiam, apleistam, vienišam, ieškančiam, nerandančiam… Gal rečiau girdim padėką už gautas jo užtarimu Dievo malones: dvasinę ramybę, sveikatą ar susitaikymą su savo liga. Jausdami bendros maldos jėgą, vieni kitus paraginam kasdien melstis Palaimintojo kanonizacijos intencija.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Skyriaus susitinkimai vyksta Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose (Žeimenos g. 6, Kaunas) kiekvieno mėnesio trečią pirmadienį po 18 val. šv. Mišių.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
s. Dalia Kaminskaitė,
tel. 8-612-28669, el. p.: [email protected]