2021-07-12 vykome į Pal. Jurgio Matulaičio 150 m. gimimo jubiliejaus paskelbimo palaimintuoju minėjimas dėl Kristaus ir Bažnyčios. Atlaiduose Marijampolėje Šventojo Arkangelo Mykolo Bazilikoje dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Taip pat po Šv. Mišių ir visų iškilmių vykome į Pal. Jurgio Matulaičio tėviške, Lūgine.

Pal. Jurgis Matulaitis sako, kad „Turime vienyti geros valios žmones, mylinčius Dievą ir Bažnyčią, ir juos organizuoti, turime juos žadinti prie darbo dėl Dievo, Bažnyčios ir sielų, vesti į kovą prieš nedorybes ir netikėjimo dvasią, skelbti Kristų ne tik jiems, bet drauge su jais ir per juos. Reikia saugotis, kad sudarius tokias gerų dievotų žmonių, tikrų katalikų kuopeles ir draugijas, kad susivijus tokius dievotumo lizdelius, sukūrus tokius intensyviško katalikiško gyvenimo židinius, tuomi neapribotume savo veiklumo. Niekad neturi mums nustoti rūpėję tie, kurie nedorybėse skendėja, tie, kurie tikėjimą prastoję arba jo nepažinę tamsybėse klaidžioja toli nuo Kristaus ir Bažnyčios. Niekad jų nevalia mums pamiršti: viską darykime, kad ir juos prie Kristaus atvestume. Tiesa, malonu darbuotis tarp dievotų žmonių ir dėl dievotų, o nelengva prieiti prie tų, kurie pilni prietarų prieš Bažnyčią ir jos nemyli, neapkenčia, o net prieš ją kovoja. Bet mums reikia ir į jų tarpą Kristaus mokslą įnešti ir jų sielas išganyti. Geras Kristaus vynyno darbininkas neturi palikti nė mažai mūsų dirvos neįžiūrėjęs, savo prakaitu neaplaistęs, o jei reikia, ir krauju, kad tik Kristaus karalija augtų, tarptų.“ Dėkojame Rumbonių parapijos mons. klebonui L. Jakimavičiui už palaiminimą ir rūpestį išlydint parapijiečius į piligriminę kelionę.