Palaimintojo Jurgio Matulaičio Draugijos nariams:

Sveikinimai Kristuje! Rašau jums t. Andrzej Pakuła MIC, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų Marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo, kuris šiuo metu atlieka vizitaciją Ruandoje, vardu.

Mūsų kongregacija šiais metais švenčia savo ištakų 350-ies metų jubiliejų. 1670-aisiais šv. Stanislovas Papčinskis paliko Piorų ordiną ir padarė pasiaukojimą, taip vadinamą Oblatio, Viešpačiui. Šiuo savęs paaukojimu, kurį jis užrašė, jis padarė įžadus naujoje vienuolijoje, kurią troško įkurti – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų Marijonų kongregacijoje. Pirmieji kandidatai naudojo Oblatio žodžius kaip savo įžadų formulę. Šio jubiliejaus proga kiekvienas mūsų kongregacijos narys pakartos Oblatio žodžius šių metų gruodžio 8 d., mūsų Globėjos, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje, kai atliksime įžadų atnaujinimą, kurį darome kasmet.

Mūsų maža kongregacija per savo gyvavimo šimtmečius yra patyrusi daug iššūkių, net iki persekiojimo. XX a. pradžioje mes buvome beišnykstantys, ir šį Jubiliejų galime švęsti tik mūsų kongregacijos Atnaujintojo Pal. Jurgio Matulaičio pastangų dėka. Tai, kad jis sugrąžino mus į gyvenimą tuo momentu, kai mes jau turėjome nustoti egzistavę, nuolatos primena mums, kad Dievas niekada neapleis savo žmonių. Tamsiausią valandą Jėzus, pasaulio šviesa, yra greta, kad duotų mums viltį. Be abejo, Aušros Vartų Mergelė Marija tuomet taip pat užtarė mūsų mažutę kongregaciją.

Mes nesiliaujame karštai meldę Pal.  Jurgio paskelbimo šventuoju malonės. Reikia stebuklo, kurį galėtų patvirtinti Vatikanas. Prašau kiekvieną iš jūsų nesiliauti melsti šios malonės ir dalinti paveikslėlius su Pal. Jurgio atvaizdu ir malda, ypač sergantiems ir esantiems ligoninėse. Vienijuosi su naujuoju Marijonų vyresniuoju Lietuvoje kun. Kęstučiu Briliumi MIC ir su s. Viktorija Plečkaityte, melsdamas Pal. Jurgio užtarimo, kad Viešpats išlietų gausias jubiliejaus malones ant kiekvieno iš jūsų, ant jūsų šeimų ir ant jūsų mylimos šalies. Mes taip pat meldžiame ir mūsų Gailestingumo Motinos užtarimo šia intencija. Šiais metais kiekvienas padarykime ypatingą pasiaukojimą Viešpačiui, sekdami Marijonų Steigėjo ir Pal. Jurgio pavyzdžiu. Tegu Viešpats dosniai jus laimina šią šventės dieną!

Nuoširdžiai jūsų Kristuje,

Kun. Joseph G. Roesch, MIC

Generalinis vikaras