2012 metai Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Prieš 25 metus popiežius Jonas Paulius II mūsų kraštietį arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju, tai buvo neeilinis įvykis Lietuvai. Jurgis Matulaitis kol kas vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX a. pradžios lietuvis. Popiežius Paulius II Jurgį Matulaitį pavadino „ Žmogumi pagal Dievo žodį“.
Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. netoli Marijampolės esančiame Lūginės kaime. Nūdien palaimintojo gimtinėje pastatyta koplyčia, joje švenčių progomis gausiai renkasi tikintieji. Jurgis Matulaitis aktyviai įsitraukė į krikščioniškąją socialinę veiklą, skleidė Bažnyčios socialinį mokymą, padėjo vargšams. Jis buvo Marijonų vienuolijos atnaujintojas, dviejų moterų vienuolijų- Švč. Mergelės Marijos Prasidėjimo vargdienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų – steigėjas. Jurgis Matulaitis pasirinkęs savo vyskupiškąjį šūkį- „Nugalėk blogį gerumu“, visada stengėsi juo vadovautis. Šis kvietimas ir buvo pagrindinė Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų mintis.
Šiemet minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25 metų sukaktį tradiciškai liepos 7-15 dienomis Marijampolėje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Šiuose atlaiduose aktyviai dalyvavo ir Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų kunigai emeritai – prelatas Antanas Maskeliūnas, kanauninkas Juozas Barkauskas, kunigai –Vytautas Užkuraitis, Zigmas Gustainis, Vladas Luzgauskas, Jonas Survila, bei globos namuose gyvenančios seserys vienuolės – Kotryna Stakytė, Valė Skrivickaitė ir kt. Atlaidų dienomis tikintieji ir mūsų globos namų gyventojai lankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje ir Marijonų vienuolyne įkurtą Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų.