Sausio 27-oji diena Lietuvos tikintiesiems ir ypač Palaimintojo J.Matulaičio draugijos nariams buvo ypatinga diena – vyko Palaimintojo mirties – gimimo dangui – liturginis minėjimas bei III – iasis Draugijos suvažiavimas, kurį organizavo Marijos vargdienių seserys, tėvai marijonai bei Pal. J.Matulaičio draugijos taryba.

Draugijos nariai ir tikintieji 10 val. rinkosi į Marijampolės dramos teatrą, kur dienos iškilmes pradėjo Šv.Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos klebonas A.Šidlauskas MIC. Pasveikinęs visus susirinkusius, pakvietė vyskupą emeritą J.Žemaitį MIC pradėti renginį malda ir pašventinti Draugijos vėliavą. Po iškilmingos ir jaudinančios pradžios VU docentė, Bažnyčios istorijos daktarė I.Vaišvilaitė skaitė paskaitą tema: „Dėl Dievo garbės, dėl tikėjimo apgynimo ir praplatinimo”- pasauliečiai ir jų organizacijos Bažnyčioje pagal Pal. J.Matulaitį.

matulaicio koplyciaPo paskaitos tikintieji susikaupė Pal. J.Matulaičio koplyčioje maldos pusvalandžiui, kurį vedė Marijos vargdienių seserys ir Draugijos skyrių atstovai.

Šv. Mišias aukojo 7 vyskupai ir kunigai iš įvairių parapijų. Labai dvasingai ir puikiai giedojo parapijos choras, vadovaujamas A.Sakalauskienės.

Pabendravę agapėje Pal.J.Matulaičio draugijos nariai vėl rinkosi į dramos teatro salę, kur vyko jau III-iasis jų suvažiavimas. Pradėjusi suvažiavimą malda, sesuo Viktorija Plečkaitytė apžvelgė Draugijos veiklą ir pasidžiaugė, kad jau yra 18 skyrių, kuriems priklauso 525 nariai. Dirbama ne tik Lietuvoje, bet yra ir Punsko skyrius. Draugijos narius vienija susitikimo, susipažinimo, pasidžiaugimo vienas kitu jausmas, bendrystės būtinumas, kilnaus tikslo siekimas. Nors Draugija gyvuoja jau dveji metai, tačiau jos ištakos gerokai ankstesnės. Pasauliečių būrimosi tikslas – ugdyti savo tikėjimo pažinimą, pasitelkiant į pagalbą Palaimintąjį Jurgį Matulaitį, todėl svarbu jį pažinti; pirmiausia savo aplinkoje, o paskui ir kitoje aplinkoje nugalėti blogį gerumu. Būdami Palaimintojo globoje, įsijungiame į Dievo tikrovę, esame viena per Palaimintąjį. Esame Tėvų marijonų ir Švč. Mergelės Marijos vargdienių seserų bičiulystėje. Esame Bažnyčioje, parapijoje. Po veiklos apžvalgos Draugijos skyrių vadovai kalbėjo apie svarbiausius reiškinius savo skyriuose.

Išrinkta nauja Draugijos taryba jau iš 5 narių, nes padidėjo ne tik skyrių, bet išaugo ir narių skaičius skyriuose. Į tarybą 2 metams išrinkta:

1. Aldona Butkevičienė – Alytus;
2. Vitas Butkevičius – Marijampolė;
3. Danutė Grimalauskienė – Šakiai;
4. Vida Mickuvienė – Marijampolė;
5. Alvyra Grebliūnienė – Druskininkai.

Kol vyko balsų skaičiavimas, suvažiavimo dalyviams koncertavo Mažosios bazilikos giesmininkų grupė, vadovė A.Sakalauskienė, ir skaitovė V.Mickuvienė. Suvažiavimas savo darbą baigė malda ir pasiryžimu visur ir visada vadovautis Palaimintojo priesaku – Nugalėti blogį gerumu.

Vida Mickuvienė, Marijampolės skyriaus vadovė