“PASITIKĖK BERIBIU DIEVO GAILESTINGUMU!”
(pal. Jurgis Matulaitis)

Sausio 27-osios rytą į savo suvažiavimą Marijampolės dramos teatre rinkosi palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai iš 22 skyrių. Juos sukvietė tradicinis Palaimintojo mirties ir gimimo Dangui paminėjimas. Po maldos, kurią vedė JE vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, buvo įnešta Draugijos vėliava ir pagiedotas himnas. Iškilų sambūrį sveikino Draugijos globėjai, vienuolijų vyresnieji, sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS, kun. Andrius Šidlauskas MIC, Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Marijampolės mero pavaduotoja Irena Lunskienė.

Konferenciją „Jubiliejiniai Gailestingumo metai” vedė kun.Gintaras Blužas OFS. Pranešimą pradėjo padėka už maldą, pasidžiaugė, kad salėje susirinkę žmonės susijungė į draugiją, kad jie eina toliau, kad nepasitenkina paviršutinišku kasdienišku žvilgsniu į tikėjimą. Bažnyčiai tokie žmonės yra svarbūs, jie atliepia popiežiaus Pranciškaus lūkesčius. Prelegentas kalbėjo apie teisiųjų reikalingumą šių dienų pasauliui. Jie reikalingi kaip skydas nuo pražūties. Pabrėžė Dievo malonės svarbą; su Dievo Malone reikia bendradarbiauti. Dievas veikia per žmones. Žinome – metai jubiliejiniai, tai mums asocijuojasi su kokia nors sukaktimi. Jubiliejus siejamas su Gailestingumo metais, minima svarbi patirtis, kuri dar laukia mūsų, nes mes turime įgyvendinti, tiksliau, gailestingumo darbai bus įgyvendinami per mus. Patys turime tapti ypatingais Tėvo veikimo ženklais, todėl popiežius skelbia ypatingo Dievo gailestingumo metus, jubiliejinius. Dievo meilės patirtis, mūsų pasikeitimas, veikiamas tos patirties, skatina mus daryti gailestingumo darbus. Ir Biblijoje sakoma, kad būsime teisiami pagal gailestingumo darbus. Kunigas Gintaras pabrėžė tikėjimo į Kristų svarbą, nes tik per jį išsigelbėsime. Be Kristaus nėra išsigelbėjimo. Sukurti pagal Dievo paveikslą, o tiksliau, pagal Kristaus paveikslą ir panašumą, į Jį panašėdami tobulėsime ir tai vyksta tik per tikėjimą. Popiežius kalba apie tylos vertę ir svarbą, į patirtį galima įeiti per tylą ir bendravimą su Dievu. Todėl nuolat ir atidžiai klausytis Dievo žodžio per Šv. Mišias. Neišbarstyti, nepraklausyti. Skaitant ir klausant pasitikėti Dievo žodžio galia. Dievo žodis, pasėtas žmogaus širdyje, ilgainiui duoda vaisių. Prisiminkime Kristaus priesaką mylėti savo priešus, jiems atleisti, nes su Dievo jėga prasideda dideli dalykai. Per Dievo žodį atsirado pasaulis. Popiežius kalba apie gaunamą galią per Dievo meilę ir gailestingumą. Tik Dievas mums duoda naują gyvenimą. Dievo gailestingumo nepriėmimas yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią. Į savo nuodėmingumą žvelgti Dievo šviesoje, su pasitikėjimu. Mūsų Kūrėjas džiaugiasi kiekvienu atsivertimu.

Rožinio malda prasidėjo iškilmė bazilikoje. Po konferencijos Palaimintojo koplyčioje tikintieji ir gausiai susirinkę piligrimai apmąstė Rožinio Kančios slėpinius. Rožinį vedė kunigas Stasys Puidokas MIC.

Popietinėje suvažiavimo dalyje katechezę „PJMD ir Gailestingumo praktika kasdienybėje” skaitė sesuo Ignė Marijošiūtė MVS. Sesuo pristatė Gailestingumo metų logotipą, vienodą visuotinai bažnyčiai, nors savo plakatą sukurti gali kiekviena šalis. Sesuo t.p. kalbėjo apie tylos vertę, gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Žmogui būtina nurimti, nutilti, įsileisti Dievo žvilgsnį, įsileisti Jėzų į save. Melsti malonės atpažinti savo sužeidimą. Gerai , kad meldžiamės , bet jei pasiliekama tik prie maldos – blogai. Malda turi vesti prie tobulėjimo. Katalikų Bažnyčiose iškilmingai atvertos Gailestingumo durys. Praeiti pro jas reikalingos trys sąlygos: sąmoningai trokšti atsinaujinimo; įsipareigoti daryti gerus darbus; dalyvauti Šv.Mišiose ir priimti komuniją. Pasimelsti popiežiaus intencijomis ir už jį.

Kiekvienam suvažiavimo dalyviui buvo įteikti namų darbai – Gailestingumo darbai kūnui ir sielai; tai metų gyvenimo kelrodis kiekvienam, kuris tikrai galvoja atsiversti, priimti Dievą širdimi ir gyventi Jo šviesoje.

Draugijos skyriams buvo įteikti Piligrimo pasai ir visi pakviesti į Gailestingumo metų piligrimystės judėjimą aplankant visas 15 Lietuvos Gailestingumo jubiliejaus šventovių.

Suvažiavimo vedėjai sesuo Onutė Petraškaitė MVS ir Draugijos koordinatorius Vitas Buškevičius supažindino su rinkimų į Draugijos tarybą rezultatais. Į tarybą išrinkti šie asmenys: V.Banzaitienė, A.Grėbliūnienė, D.Grimalauskienė, Z.Mištautas, A.Butkevičienė, V.Mickuvienė, V.Buškevičius. Taryba šį kartą išrinkta ketveriems metams.

Po nuotaikingo Kauno muzikinio teatro solisto E. Bavikino koncerto siuntimo žodį ir baigiamąją maldą pravedė Šakių Šv.Jono Krikštytojo parapijos klebonas Antanas Matusevičius.
Suvažiavimas baigė darbą, Draugijos nariai išsiskirstė lydimi priesako „Būkite gailestingi, kaip mano dangiškasis Tėvas”.

Vida Mickuvienė, Marijampolės kolegijos lektorė,
Palaimintojo J.Matulaičio draugijos vadovė