„Už viską nuoširdžiai sakau Dievui ačiū; tegu Jo šventa valia visame kame būna, tegul viskas išeina didesnei Jo garbei. Jei malones taip noriai priimu iš Jo tėviškų rankų, kodėl gi nepriimčiau ir kryžių, ir rūpesčių.“ Užrašai, 1911 02 03
2021m.rugpjūčio mėn. 01d vyko Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas. Buvo pašventinta Pal. Jurgio Matulaičio draugijos vėliava.
Taip pat skaitėme šv. Rašto skaitinius, nešėme atnašas, Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios skyriaus vėliava, prie Palaimintojo Jurgio paveikslo buvo uždegtos žvakelės. Nuoširdžiai dėkojam mūsų gerb. kleb. Renaldui Janušauskui už parama, patarimus, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariams už aktyvumą, pagalba.

Pal. Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkė Onutė