Garliavos Švč. Trejybės parapijos parapijos

Klebonas kun. Gintaras Urbštas pritarė idėjai steigti draugiją
Klebonas kun. Gintaras Urbštas
pritarė idėjai steigti draugiją

Skyrius buvo įkurtas 2012 m. gegužės 2 dieną. 2012-uosius metus Lietuvos vyskupai buvo paskelbę Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais. Tais metais sukako 85-eri nuo arkivyskupo mirties, o birželio 28 dieną minėjome 25-erius metus nuo jo paskelbimo Palaimintuoju. Vyskupai ragino tikinčiuosius per 2012 metus giliau pažinti Palaimintojo Jurgio asmenybę, jo nuveiktus darbus. Atsiliepdami į vyskupų kvietimą, mes, Garliavos parapijos tikintieji, visokeriopai palaikomi ir remiami klebono kun. Gintaro Urbšto, nusprendėme steigti savo parapijoje Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugiją. Daugiau informacijos apie draugijos įsteigimą galima rasti internete: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2012/05/25/kbend_02.html

Garliavos Švč. Trejybės parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyriuje yra 23 tikintieji, kuriems buvo įteikti Draugijos nario pažymėjimai.

SKYRIAUS TRADICIJOS
garlaiva4Esame įsipareigoję kasdien kalbėti pasirinktą maldą pagal draugijos dvasingumą: Palaimintojo Jurgio Matulaičio litaniją, maldą, prašant, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju, bei užtariamąją maldą, prašant palaimintojo Jurgio užtarimo ligoniams ir žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Stengiamės būti maldos vienybėje ir taip apaštalauti per maldos užtarimą. Teikiame pagalbą parapijoje – pagal poreikius ir galimybes, susitarus su mūsų parapijos klebonu: alfa kurse, programoje tėvams, auginantiems paauglius, pasiruošime iškilmėms ir šventėms, įvairiose garbių svečių sutikimo ir padėkos jiems akcijose ir kt. Pal. J. Matulaičio dvasinio gyvenimo uždaviniai, kuriuos jis visu gyvenimu stengėsi įgyvendinti, buvo tobulintis pačiam ir tobulinti kitus žmones bei darbus. Palaimintasis akcentavo, kad kitiems betarnaudamas, prie kitų tobulinimo prisidėdamas, žmogus ir pats tobulinasi ir kyla aukštyn. Pal. Jurgio Matulaitio pavyzdžiu sekdami, savo kukliais darbais prisidedame ir skatiname dvasinį parapijos tikinčiųjų augimą, jų bendrystę ir pažangą. Taip ir mes, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai, stengdamiesi savo aplinkoje vykdyti Palaimintojo credo „Nugalėk blogį gerumu”, galime augti meilėje Dievui ir artimui.

LIUDIJIMAS KĄ VIEŠPATS PADARĖ JŪSŲ SKYRIUJE UŽTARIANT PAL. J. MATULAIČIUI?
Mūsų skyriaus bendruomenė tapo brandesne tikėjime, daugiau užjaučianti ir padedanti negandose atsidūrusiam artimui. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis stengėsi taip gyvent, kad jo išsakytos mintys, žodžiai ir gyvenimas sutaptų. Jam visi antriniai tikslai tarsi pranyksta, belieka pagrindinis tikslas – Dievas ir stokojantis žmogus. Širdimi priimdami Pal. Jurgį Matulaitį ir jo pavyzdžiu sekdami, siekiame tobuliau gyventi ir bręsti savo tikėjime. Taip galime aktyviau atsiliepti ir skatinti Palaimintojo Jurgio Matulaičio įkvėptą parapijos bendruomeninę veiklą, nukreiptą į artimo meilės tarnystę, aktyvių Bažnyčios narių ugdymą(si), kad mūsų tikėjimas taptų gyvas, sąmoningas ir veiklus stengiantis suvienyti bendruomenės narius, siekiant broliškos jų bendrystės.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?garlaiva2
Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį 18 valandą yra aukojamos šv. Mišios Draugijos narių ir žmonių, prašančių Palaimintojo Jurgio užtarimo, intencijomis. Po šv. Mišių parapijos namuose vyksta Pal. Jurgio Matulaičio draugijos narių ir visų, norinčių jai priklausyti, susirinkimas, skirtas dvasiniam ugdymui ir veiklos aptarimui. Susitikime mes meldžiamės, giedame, pagal sudarytą temą skaitome Šv. Rašto ir Pal. Jurgio minčių tekstus, dvasinį temos komentarą. Po tylos ir asmeninio mąstymo nagrinėjama tema dalinamės tikėjimu bei tuo, kas palietė, suvirpino širdį. Tada numatome, kaip atsiliepsime veiksmu, ką darysime, tai yra darome pasiryžimus gyventi „Nugalint blogį gerumu.“ Susitikimą baigiame pabaigos malda išsakydami prašymus, padėkas, panašiai kaip bendruomeninėje šv. Mišių maldoje.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Alvydas Guzikauskas tel. nr. 867314493;
el. paštas [email protected]