Prieš metus, sausio 27 d. prasidedant Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio jubiliejinių sukakčių metams, Marijos vargdienių seserys ir Tėvai Marijonai ryžosi skirti ypatingą dėmesį savo vienuolijų Steigėjo ir Atnaujintojo pažinimo ir jo kulto platinimui. Šiam tikslui ypač pasitarnavo trečiasis St. Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ leidimas: per dešimtį mėnesių nuo knygos surengta apie 50 jos pristatymų bažnyčiose, parapijų salėse, miestelių bibliotekose. Daugiau nei 3000 knygos egzempliorių iškeliavo į žmonių rankas ir namus, o tai tikrai padėjo gilinti pažintį su Palaimintuoju.

Dar metų pradžioje buvo parengta savaitgalio susitelkimo programa „Žmonės pagal Dievo širdį“ remiantis Pal. Jurgio Matulaičio Užrašais, laiškais, jį pažinusių atsiminimais. Per metus trijose skirtingose grupėse šią susitelkimo programą atliko bemaž 50 žmonių. Tikimės, kad ir ateityje atsiras susidomėjusių šia galimybe ir norinčių keliauti šią maldos ir susitelkimo kelionę.

Gilėjanti ir platėjanti pažintis su Palaimintuoju paskatino tikinčiuosius keliose parapijose atsiliepti į prieš keletą metų gimusią ir Marijos vargdienių seserų paremtą mintį – burtis į Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugiją, kurios tikslas – stiprinti ir ugdyti narių dvasinį gyvenimą bei skatinti maldą į Palaimintąjį aktyviai meldžiantis žmonių prašančių malonių per Jo užtarimą.. 2007 spalio mėnesį į specialų susitelkimo savaitgalį, skirtą gilesniam Palaimintojo pažinimui, drauge su Draugijos aktyviaisiais susibūrė ir jos veikla besidomintieji. Remiantis jau turima trijų parapijų patirtimi, buvo parengti ir abiejų Matulaičio vienuolijų – Marijos Vargdienių seserų ir Tėvų Marijonų – atitinkamų vyresniųjų 2007 lapkritį patvirtinti Draugijos nuostatai. Šiuo metu Draugijos skyriai jau yra susibūrę aštuoniose parapijose.

Sausio 27 d., minint Pal. Jurgio Matulaičio mirties metines, Marijampolėje įvyko pirmasis visuotinis Draugijos narių suvažiavimas. Po iškilmingų minėjimo Šv. Mišių bazilikoje, į Marijampolės Marijonų gimnazijos salę susirinko beveik 200 Draugijos narių iš Kazlų Rūdos, Alytaus Švč. M. Marijos, Krikščionių pagalbos, Rumbonių, Lazdijų, Leipalingio, Šakių ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijų, Pilnų Namų bendruomenės, taip pat būrelis Draugijos veikla besidominčiųjų iš kitų Lietuvos vietovių. Susirinkusiuosius sveikino dviejų vienuolijų, kurių globoja Draugijos idėja gimė ir suvešėjo, vyresnieji: Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos vyriausioji vadovė ses. Ignė Marijošiūtė ir Tėvų Marijonų vyresnysis Lietuvoje t. Vytautas Brilius. Šis suvažiavimas Draugijos skyriams buvo pirmoji proga susipažinti: kiekvienas skyrius pristatė, kalbėjo apie Draugijos kasdienybę parapijoje ar vietovėje, dalinosi patirtimi, džiaugsmais ir sunkumais.
Suvažiavimas buvo ir steigiamasis – sudaryta Draugijos taryba. Pagal Draugijos nuostatus po savo atstovą į Tarybą skiria abi Draugiją globojančios vienuolijos, o dar trys – renkami narių suvažiavime. Pirmąją tarybą dviejų metų kadencijai sudaro vienuolijų atstovai – ses. Viktorijos Plečkaitytė MVS, t. Kęstučio Briliaus MIC – ir išrinkti nariai Vitas Buškevičius iš Marijampolės, Danutė Grimalauskienė iš Šakių ir Aldona Butkevičienė iš Alytaus.

Suvažiavimas baigtas bendra giesme ir malda, prašant Pal. Jurgio užtarimo, bei jaukia agape, kurios metu Draugijos nariai džiugiai bendravo tarpusavyje ir su jų veikla besidominčiais. Džiaugsmo ir nuoširdaus bendravimo nuotaika, lydėjusi visą suvažiavimą, stiprina mūsų, Marijos Vargdienių seserų ir Tėvų Marijonų, pasitikėjimą ir ryžtą rūpintis, kad Palaimintojo Jurgio Matulaičio pažinimo ir jo kulto sklaida pasiektų tikinčiuosius. Esame pasiruošę ir toliau rengti St. Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ pristatymus, stiprinti esančius Draugijos skyrius ir skatinti naujų kūrimąsi. Laukiame klausimų, kvietimų, dalinimosi mintimis ir džiaugiamės, galėdami padėti iš naujo atrasti ar sutvirtinti pažintį su lietuviu Palaimintuoju ir, jo pavyzdžiu, gilinti bendrystę su Dievu.

Ses. Viktorijos Plečkaitytė MVS