Rekolekcijas vedė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos vyriausioji vadovė – ses. Viktorija Plečkaitytė MVS, Marijampolės šv.Arkangelo Mykolo bazilikos klebonas, marijonų vyresnysis Lietuvoje Andrius Šidlauskas MIC, Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas. Pasinėrėme į susikaupimo, maldos, dvasinių apmąstymų, asmeninių patirčių pasidalijimo mums Dievo duotas laiko valandas. Renginyje dalyvavo per 30 matulaitiečių iš 10-ies draugijų skyrių: Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos, Alytaus šv. Brunono, Rumbonių Švč. Trejybės, Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus, Daugų Dievo Apvaizdos, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies, Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Pilnų namų bendruomenės, Garliavos Švč. Trejybės, Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo.
Išklausėme 6 konferencijas. Pagal vedančiųjų parinktas temas ieškojome atsakymų Švento Rašto puslapiuose, sėmėmės išminties iš palaimintojo Jurgio „Užrašų“, laiškų. T. Andrius taip pat papasakojo, jog kompetentingos Bažnyčios institucijos stebėtiną pasveikimą, įvykusio XVII amžiuje gyvenusio palaimintojo t. Jėzaus Marijos Stanislovo MIC, kurio pasaulietinis vardas Jonas Papczynskis (1631-1701) užtarimu, įvertino kaip stebuklą. Šįmet numatoma marijonų vienuolijos steigėjo paskelbimas šventuoju laikas. Klebonas taip pat perskaitė daugiau aprašytų malonių, įvykusių XXI amžiuje Brazilijoje, Afrikoje, Amerikoje. Tai labai jaudinantys liudijimai, kaip moksliškai nepaaiškinamu būdu buvo išsaugotos vaikų gyvybės dar motinos įsčiose. Jie gimė visiškai sveiki. Visais atvejais šeimos, giminės meldėsi noveną į pal. Stanislovą, prašant jo užtarimo.

Dalyvavome Gailestingumo piligrimystėje. T. Andrius Šidlauskas MIC įvedė į Baziliką, kurios Šventąsias Gailestingumo duris 2015 12 13 atidarė vyskupas Rimantas Norvila. Šventovėje rekolekcijų dalyviai turėjo galimybę atviram dvasiniam pokalbiui. Išpažinčių klausė klebonas Andrius Šidlauskas MIC ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas. Šv. Mišias aukojo klebonas. Po jų palaimintojo Jurgio koplyčioje vyko Adoracija.

Sekmadienį dalyvavome Bazilikoje Šv. Mišiose, ėjome Kryžiaus kelią. Priekyje t. Andrius MIC nešė šv. Kryžiaus relikviją. Rekolekcijas užbaigėme prie pietų stalo. Dalijomės išgyventais potyriais, apibėrėme t. Andrių MIC klausimais. Atsisveikinome, širdyse dėkodami Dievui už mūsų, matulaitiečių, palydėtojus, rekolekcijų vedėjus ses. Viktoriją MVS, t. Andrių MIC, kun. Gediminą, už pal. Jurgį. Supratę, jog už bent kokius įrodymus turi kalbėti mūsų gyvenimas, tikro kataliko gyvenimas. Mums palikta Geroji Naujiena keičia gyvenimą, leidžia pajusti džiaugsmą, juo dalintis su kitais. O mūsų draugijos vardu pavadinto palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiai: „Niekada nedera nuleisti rankas prieš blogį, reikia jį nugalėti gerumu“(Iš laiško Vandai Jeute) turi lydėti mus kasdienybėje.

PJMD Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyriaus vadovė
Alvyra Grėbliūnienė