Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos

Kazlų RūdosKazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies Pal. Jurgio Matulaičio skyrius įkurtas 2003 m. Skyriuje yra 40 narių.

SKYRIAUS TRADICIJOS

Pagal išgales dalyvaujame atlaiduose, rekolekcijose, vadovų formacijos dienose. Dažnai  individualiai vykstame  į šv. Mišias kiekvieno  mėnesio  12 dieną Marijampolėje. Mūsų draugijos nariai dalyvauja kituose Bažnyčios judėjimuose ir organizacijose: Birutė Jurkšienė tapo piligrime Kretingos pranciškonų organizuojamose kelionėse – dalyvavo Kryžiaus žygyje į Medjugorję, 2013 metais keliavo su Kryžiumi į Meksiką, 2015 metais su Lietuvos piligrimais ėjo šv. Jokūbo keliu; yra penkios Eucharistinės Jėzaus Širdies kongregacijos sodalicijos [bičiulių] narės; Dalia Sasnauskienė dalyvauja Lietuvos Užtarėjų judėjime; vadovė Stefanija, išgirdusi per Marijos radiją apie „Motinos maldoje“ judėjimą Lietuvoje, įsteigė parapijoje tokią pat grupelę, viešint koordinatorei Lietuvoje Vilmai Cicėnienei, ir kiekvieną sekmadienį po Sumos šv. Mišių motinos ir močiutės meldžiasi už vaikus. 2013-2015 metais Palaimintojo draugija dalyvavo „Atgaivink“ programoje – trys draugijos narės vadovavo trims „Atgaivink“ grupelėms; kiekvieną dieną prieš šv. Mišias draugijos narės vadovauja Rožinio maldai įvairiomis intencijomis; kiekvieno mėnesio pirmais ketvirtadieniais, penktadieniais lankom ligonius kartu su kunigais, suteikiant jiems Sakramentus.

LIUDIJIMAI

Aldonos Dereškevičienės liudijimai:

1 liudijimas apie sūnaus Ginto ligą.

17-  metis Gintas apsirgo neurizma, smegenų kraujagyslių išsiplėtimu. Darė operaciją nuo 9 valandos ryto iki 9-tos valandos vakaro. Aš, jo mama, meldžiausi operacijos metu ir per visą naktį iki kitos dienos ryto. Šaukiausi Švč. Mergelės Marijos pagalbos. Gydytojai netikėjo, kad jis liks gyvas. Ankstyvą rytą, 6-tą valandą, Gintas atsigavo. Gydytojai pasakė, jog įvyko stebuklas.

Praėjus 35-iems metams, 2011 metų rudenį, sūnus vėl neteko sąmonės. Gyd. Razmirskis (Marijampolė) pasakė, jog reikia patikrinti ar neatsinaujino liga ir liepė vežti į Kauną. Gintas pragulėjo dvi paras komoje. Gydytojai atsisakė ką nors daryti, parodė kurioje galvos vietoje vėl plečiasi kraujagyslės. Pirmą parą budėjo mano marti. Antrą parą budėjau aš. Užgulus ant jo kojų visą naktį meldžiausi. Išgirdau Palaimintojo Jurgio balsą, jog Ginto gyvenimo limitas baigėsi. Prašydama Jo užtarimo išgirdau liepimą melstis iki ryto. Ryte šeštą valandą liepė dvylika kartų šauktis Jėzaus vardo, kad pratęstų gyvenimą. Po poros valandų sūnus atsigavo. Daktarai pasakė, kad įvyko dar vienas stebuklas. Palaimintasis pranešė, kad Ginto gyvenimas pratęsiamas dar keliems metams.

Už Gintą meldėsi Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai devyndienio maldoje už ligonius. Daug metų už jį meldžiasi vienuolė sesuo Laimutė Kabišaitytė.

2 liudijimas apie anūkės Medeinos akių išgydymą.

Šis įvykis prasidėjo 2012 metais prieš Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus. Reikėjo pasiūlyti ligonius į užtariamųjų sąrašą. Mąsčiau, ką galima būtų įtraukti. Nieko tokio neprisiminiau, atsisukau į Palaimintojo paveiksliuką. Išgirdau anūkės vardą –“Medeina”. Kambaryje nieko nebuvo. Supratau, kad tai Palaimintojo paraginimas. Medeina (10m.) turėjo regėjimo sutrikimą, nešiojo akinius.

Šiais metais marijampoliečiams birželio 20 dieną davus žinią, jog reikia vėl sudaryti užtariamų ligonių sąrašą, nuo pat tos dienos pradėjau melstis už Medeiną. Birželio 21-os dienos rytą, penktadienį, radau ją atsiklaupusią lovoje prieš Jėzaus paveikslą. Anksčiau nė karto nemačiau, kad taip elgtųsi. Pamačiusi mane, ji sušuko: “Močiute, aš matau!“ Pripuolusi apsikabino, pradėjom abi verkti. Visa diena buvo pilna dėkingumo, meilės, džiaugsmo, graudulio… Nuo tos dienos Medeina nebenešioja akinių.

KADA IR KUR VYKSTA SUSITIKIMAI
Į susirinkimus renkamės klebonijoje pirmą mėnesio trečiadienį po 18 valandos šv. Mišių.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Vadovė – Stefanija Trakšelienė  tel.nr. 868097984, padėjėja – Dalia Sasnauskienė [email protected]