Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos

sakiaiSkyrius įkurtas 2007 metais. Bandėme gyventi Palaimintojo dvasia, mokėmės dirbti grupelėse, kurių tuo metu buvo 11. 2009 m. pasigaminome draugijos nario pažymėjimusir įteikė me juos mūsų nariams. 2013 m. gavome bendrus visai draugijai pažymėjimus ir, padedant sesei Ignei įteikėme mūsų nariams. Skyriuje yra 100 narių kartu su ligoniais, kurie meldžiasi namuose ir nepajėgia lankytis Šv.Mišiose. Šv. Mišių metu skaitinius skaito draugijos nariai. Aktyvesnių narių yra 84.

Kažkokių didesnių tradicijų skyriuje neturime, nes skyrius didelis, tad keliones organizuoja, ligonius lanko grupelių nariai.Mirus draugijos nariui, meldžiamės Rožinį, pagal galimybes dalyvaujame laidotuvėse. Lankomės atlaiduose Marijampolėje, Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Pivašiūnuose. 15 mūsų draugijos narių įsijungė į naktinę Šventosios Valandos adoraciją Jėzaus Širdies garbei, didelė dalis narių dalyvauja Gyvojo Rožinio maldoje. Dalyvaujame Bažnyčios gyvenime, padedame, kur reikalinga mūsų pagalba.

LIUDIJIMAI

Malonių iš Palaimintojo patiriame nemažai: sveikatos pagerėjimų, lengvesnių ligos skausmų, sugrįžimo į bažnyčią. Stebuklingą sveikatos pagerėjimą patyrė Bernardinas, kai meldėmės už jį 2015 m. gruodžio mėn.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Skyriaus narių susitikimai vyksta pas grupelės narius namuose pasirinktą mėnesio dieną, o bendrai meldžiamės šv. Mišiose bažnyčioje kiekvieną pirmo mėn. sekmadienį 8 val. ryte, po rytinių Mišių dalyvaujame Švenčiausio adoracijoje.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Skyriaus koordinatorė Danutė Grimalauskienė.
Tel. 868266122, El. paštas [email protected]