Aklas ne tas, kuris nemato, bet tas, kuris netiki…(byloja liaudies išmintis)
201 03 25 Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčios konferencijų salėje vyko gavėnios rekolekcijos. Atvyko klausytojai iš Alytaus Švenč. M. Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios, Rumbonių parapijos ir Šv. Brunono parapijos. Dalyvavo apie 70 žmonių. Rekolekcijas vedė svečias-kunigas –vienuolis t. Andrius Šidlauskas (MIC) iš Marijampolės.
Susirinkimą pradėjom Šv. Mišiomis. Pirmo pokalbio metu t. Andrius trumpai papasakojo išpažinties raidos istoriją nuo Jėzaus laikų iki šių dienų. Susirinkimą papildėm Adoracija tyloje.

Rekolekcijų pagrindinė mintis:“ Nuodėmė. Išpažintis. Atleidimas.“
Nuodėmė masina, žavi, traukia, vilioja.Tai gali stipriai suklaidinti žmogų ir įtraukti į nuodėmės vergovę, iš kur išsilaisvinti dažnai būna sunku. Taigi nenusigręžkime nuo Dievo, tikėkime Dievo Žodžiu, sugebėkime atsispirti pagundoms, nukreipkime dėmesį į gailestingą dangišką Tėvą. Jėzus niekada nesistebi nuodėmėmis, niekada nesmerkia, nežvelgia pašaipiai. Jis visada tiki, kad tiems, kuriems atleido – atgailaus, atsisakys blogų minčių, žodžių, darbų. Dievas nori, kad žmogus prisipažintų klydęs, išpažintų ir atgailautų. Gailestis –valios aktas, kai žmogus laisvai atsisako blogų dalykų.
Pal. Jurgis Matulaitis sakė: „Reikia melstis ar tai tyloje ar garsiai, apmąstydami laikas nuo laiko Šv. Raštą ir, kad nors pusvalandį per dieną maldos, padaro mus stipresniais, ištvermingesniais, sveikesniais.
Būk budrus ir mylėk Dievą!”

Dėkojam kunigui t. Andriui Šidlauskui už apsilankymą ir malonų bendravimą.

Aprašė Vanda Gudaitienė