Š.m. gruodžio 7d. Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijoje vyko rekolekcijos, kuriose dalyvavo pal. J. Matulaičio Draugijos nariai iš Rumbonių, šv. Brunono ir Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijų.
Rekolekcijas vedė Jonavos dekanato dekanas kun. Virginijus Birjotas. Rekolekcijų tema: Marijos ištartas „TAIP“ Viešpačiui.
Rekolekcijas pradėjome Himnu Šventajai Dvasiai. Pradžioje rekolekcijų vedėjas perskaitė evangelijos ištrauką iš Luko evangelijos „Apreiškimas Marijai“ (Lk. 1, 29-38)
Prelegentas plačiai komentavo šią šv. Rašto ištrauką ir tuo pačiu pasakė, jog ir mes savo gyvenime turime daugybę progų pasakyti Viešpačiui TAIP arba NE. Pasirinkdami TAIP, į mūsų Bažnyčios, mūsų šeimų ir mūsų pačių gyvenimus ateina supratimas, nuolankumas, nusižeminimas, darna ir malonė. Jeigu pasakome NE – ateis neapykanta, pyktis, blogi darbai. Bet tuo pačiu Viešpats leidžia mums ir pasitaisyti, tik reikia melsti Dievą atleidimo, susitaikinimo su Juo. Viešpats visada duos mums galimybę pasitaisyti, tik reikia to norėti ir melsti. Jo Dvasia mus sustiprins, kad kitą kartą galėtume ir norėtume pasakyti TAIP. Mes visi dėkojame Dievui ir Švč. M. Marijai už begalinę meilę ir atleidimą.

Po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Tyloje stengėmės įsipareigoti Viešpačiui visada sakyti TAIP. Tuo tarpu buvo galima susitaikyti su Viešpačiu prie klausyklos.
Vėliau dalyvavome šv. Mišių aukoje už gyvuosius ir mirusiuosius pal. J. Matulaičio draugijos narius.
Agapėje visi nuoširdžiai bendravome. Kiekvienos parapijos draugijos nariai dalijosi patirtimi meldžiantis ir prašant mūsų Tėvo Jurgio, mūsų globėjo užtarimo, siekiant šventumo ir būti aktyviais Bažnyčios nariais.

Alytaus MKP parapijos pal. J. Matulaičio draugijos skyriaus koordinatorė A. Butkevičienė