2012-uosius Lietuvos vyskupai paskelbė Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais. Šiemet sukako 85-eri nuo arkivyskupo mirties, o birželio 28 dieną minėsime 25-erius metus nuo jo paskelbimo Palaimintuoju. Vyskupai ragina tikinčiuosius per 2012 metus giliau pažinti Palaimintojo Jurgio asmenybę, jo nuveiktus darbus. Jis – valstiečių šeimos vaikas, anksti netekęs tėvų – našlaitis, galbūt todėl buvo drąsus ir sumanus ganytojas, kuriam rūpėjo kiekvienas, ypač skriaudžiamas, kenčiantis žmogus. Kiekvieną tikintį žmogų jo dvasinėje kelionėje veda Dievas. Tai vyksta krikščioniškos bendruomenės kontekste. Dėmesys, pagarba, nuoširdumas ir atvirumas kiekvienam žmogui padeda bendruomenei augti. Esminė Palaimintojo Jurgio nuoroda – „Nugalėk blogį gerumu“ – Lietuvoje šiemet tapo katalikiško gyvenimo tikslu.

Klebonas kun. Gintaras Urbštas pritarė idėjai steigti draugiją
Klebonas kun. Gintaras Urbštas
pritarė idėjai steigti draugiją

Atsiliepdami į vyskupų kvietimą, Garliavos parapijos tikintieji, visokeriopai palaikomi ir remiami klebono kun. Gintaro Urbšto, nusprendė steigti savo parapijoje Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugiją. Balandžio 28 dieną po šv. Mišių parapijos namuose įvyko tikinčiųjų susirinkimas. Į jį atvyko Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų atstovė vienuolė Viktorija Plečkaitytė. Ji išsamiai pristatė Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos siekius, jos sklaidą Lietuvoje, veiklos gaires ir tikslus. Draugija yra tikinčiųjų, trokštančių ugdyti savo dvasingumą, giliau pažinti Palaimintąjį Jurgį Matulaitį, susibūrimas.

Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų atstovė vienuolė Viktorija Plečkaitytė išsamiai pristatė Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos siekius, jos sklaidą Lietuvoje, veiklos gaires ir tikslus
Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo vargdienių seserų
atstovė vienuolė Viktorija
Plečkaitytė išsamiai pristatė
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
draugijos siekius, jos sklaidą
Lietuvoje, veiklos gaires
ir tikslus

Draugija stengiasi sekti Jo šventumo pavyzdžiu ir pasitikėdama užtarimu, konkrečioje veikloje „nugalėti blogį gerumu“. Susirinkime laisvos valios apsisprendimu bendruomenės nariai patvirtino norą steigti Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugiją Garliavos parapijoje. Pagrindinis tikslas – narių dvasinis augimas per gilesnį Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumo pažinimą, stengiantis savo aplinkoje ir visuomenėje vykdyti Palaimintojo credo – „Nugalėk blogį gerumu“. Po susirinkimo parapijos namuose vyko agapė – bendruomenės suneštinės vaišės. Buvo smagu kartu pabūti, pasveikinti švenčiančius gimtadienius, dalintis kasdieniais džiaugsmais ir rūpesčiais.

Gegužės 2 dieną, po 18 val. šv. Mišių, parapijos namuose įvyko pirmasis norinčių priklausyti Pal. Jurgio Matulaičio draugijai narių maldos susirinkimas. Jo metu balsuojant buvo išrinkti organizacijos vadovas, pavaduotojai. Tikimasi, kad organizacijos (vėliau draugijos) veikla yra (bus) nukreipta į žmonių tobulėjimą, jų dvasinį ugdymą(si). Per susitikimus, maldas, Šventojo Rašto skaitymą, Pal. J. Matulaičio minčių analizę, pasidalinimus, įsipareigojimus, bus skatinama organizacijos narių žmoniškoji pažanga, stengiantis žiūrėti į kiekvieną žmogų, jo situaciją Kristaus meilės akimis. Draugijos nariu gali būti kiekvienas praktikuojantis katalikas, norintis stiprinti tikėjimą ir puoselėti Palaimintojo J. Matulaičio pažinimą. Draugijos veikla atliepia, skatina ir akcentuoja kiekvieno jos nario svarbą, tarpusavio atjautą ir meilę. Kiekvienas asmuo skatinamas bendrauti, dalintis savo tikėjimu, melstis kartu, išsakyti savo reikmes. Organizacija įsipareigoja padėti kiekvienam jos nariui kasdiene malda, atjauta ir užtarimu.

Kitas norinčių priklausyti Pal. J. Matulaičio draugijai narių maldos susirinkimas Garliavos parapijoje įvyks birželio 6 dieną, po 18 val. šv. Mišių, parapijos namuose. Kiekvienas parapijos tikintysis yra laukiamas ir kviečiamas prisijungti prie Pal. J. Matulaičio organizacijos veiklos. Kviečiame ir kitų Lietuvos parapijų tikinčiuosius prasmingai atsiliepti į Vyskupų Konferencijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų Lietuvoje programos raginimą „žadinti tikėjimą ir skatinti jo įkvėptų įvairių parapijų bendruomenių veiklą“, savo parapijose steigti Pal. Jurgio Matulaičio draugijas. Palaimintasis, kaip ir Kristus, pasirinko neatsakyti į blogį blogiu, bet jį nugalėti meile ir gerumu. Jis gerai matė, kaip Viešpats veikia per bendruomenę, per skelbiamą Kristaus mokymą joje. Tai buvo kaip paties Kristaus veikimo taktika. Šis pasirinkimas nelaiduoja greitos pergalės, bet ją užtikrina, nes tuomet veikia Dievo malonė.

Alvydas Guzikauskas
Palaimintojo Jurgio Matulaičio Garliavos organizacijos vadovas,
VDU Teologijos fakulteto Religinio švietimo magistrantas