Pal. Jurgį jo amžininkai pažino būtent kaip didelį Mergelės Marijos mylėtoją, pasižymintį ypatingu pamaldumu jai. Vieną to liudijimą turime iš paties t. Jurgio lūpų. 1925 m. lapkritį, tuo metu, kai vyko įvairūs bandymai jį išstumti iš Vilniaus vyskupo sosto, laiške P. Būčiui. rašė:

Valdžia siūliusi Ap. Sostui mane skirti į Čenstakavą, manydami, kad aš, Marijos toks didelis garbintojas, būčiau buvęs tuo patenkintas.

Įdomu šiandien pabandyti pažvelgti, kaip tokia aplinkos opinija susiformavo ir kuo ji buvo pagrįsta. Ir, tuo pačiu, pamėginti atpažinti ir įvardinti, kaip Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai galėtų gilinti savo santykį su Marija, kad taip pat būtų laikomi ypatingais jos mylėtojais

DIEVO ŽODIS

 • Atėjo tyra ir be sutepties, graži kaip mėnulis, šviesi tartum saulė, pagarbią baimę kelianti lyg pulkas su vėliavomis. (Gg 6,10)

 • Jam bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“  O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“. (Lk 11, 27-28)

 • Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.  Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą;  jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“. Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi.  Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga,  nes Dievui nėra negalimų dalykų“.  Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė. (Lk 1, 26-38)

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU

Mergelė Marija – kaip šviesi aušra, kuri sušvito žemėje po amžiais trukusios gedulo nakties. Todėl Bažnyčia, pagauta dėkingumo, šaukia Jai tokiais žodžiais: Tavo gimimas, Marija, skelbia pasauliui džiaugsmą, nes iš Tavęs užtekėjo teisingumo saulė – Kristus, kuris prisiimdamas prakeikimą, išliejo malonę, o nugalėdamas mirtį, apdovanojo mus amžinuoju gyvenimu.

Su kokiu gi dideliu ir giliu džiaugsmu turime sveikinti tą Dangiškąją Mergelę, Tą išrinktąją Sužadėtinę, tą mūsų džiaugsmo priežastį: „Sveika, Karaliene, Gailestingumo Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika.

Ir pagaliau atėjo toji Mergelė. Dievo Sūnaus Motina ir Šventosios Dvasios pamiltoji. Atėjo, kad taptų gražiausios meilės ir pamaldumo, pažinimo ir šventos vilties Motina, kad kiekvienas, kuris ją ras, atrastų gyvenimą ir pasisemtų Viešpaties gailestingumo.

Atėjo, kad atneštų pasauliui Išganytoją, Kunigą, Mokytoją, Karalių, Jėzų Kristų, Dievo Sūnų,  o Jame atleidimą nusidėjėliams, ištvermę teisingiesiems, neišmanėliams tiesą, pasiklydusiems kelią, mirusiems gyvenimą.  Atėjo, kad išskleistų virš mūsų savo motinišką globą ir kaip tarpininkė pas Sūnų rūpintųsi mūsų išganymu.

Atėjo, kad būtų mums pavyzdžiu ir išmokytų mus Dievo gyvenimo. Iš tiesų, Švč. Mergelė Marija yra mums pavyzdys ir geriausia tobulumo mokytoja.

O Švenčiausioji Motina, būk ir mums švelnia mokytoja. Juk mes vadinamės Tavo mokiniais, nors, užuot sėmę šventųjų įgūdžius iš Tavo knygų, mes paklydusio pasaulio mokykloje godžiai mokomės jo iškrypusios išminties. Užuot, sekdami Tavo pavyzdžiu, veržliai žengę Dievo keliu paskui Kristų, mes kaip tas Evangelijos žydas gulime ant žemės, plėšikų apdraskyti, aptekę nuodėmės žaizdomis, aistrų pančiais surakinti. Todėl Tu, geroji Samariete, ateik mūsų gelbėti. Aptvarstyk žaizdas, sutraukyk pančius, išprašyk pas Dievą malonės ir dorybių.

Išprašyk meilės, o meilingiausioji, išprašyk tyrumo, o tyriausioji, išprašyk gailestingumo, o Gailestingiausioji, ištvermės po Jėzaus Kryžiumi, o Kantriausioji ir tikro tobulumo – o švelniausia ir tobuliausia Mokytoja. Amen. (Pal. Jurgis Matulaitis, pamokslas Švč. M. Marijos gimimo šventės proga)

KOMENTARAS

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad priežastimi, nulėmusia Pal. Jurgio, kaip ypatingo Švč. Marijos Mylėtojo, charakteristiką, negalėjo būti nei t. Jurgio raštai, nei gyvas žodis,  nes Mariologinėmis temomis Pal. Jurgis nei būdamas Vilniaus vyskupu, nei iki tol išskirtinai daug nei rašė, nei kalbėjo. Tartum akivaizdžiausia paskata tokiai opinijai susidaryti galėjo būti t. Jurgio, kaip vienuolio ir vienuolijų atnaujintojo ir kūrėjo, veikla. Visų pirma jis pats pasirinko pasišvęsti Dievui Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo kunigų Marijonų Vienuolijoje, kuri pasižymėjo išskirtinai Marijišku dvasingumu ir ją atnaujino. Nepraėjus nė dešimtmečiui įkūrė Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdien. Ses. Vienuoliją. Identiška abiejų vienuolijų pavadinimų pradžia aiškiai rodo jų Marijišką charakterį. Tačiau čia slypi šis tas įdomaus: dokumente, grindžiančiame abiejų vienuolijų dvasingumą, kuris vadinasi Vedamoji mintis ir dvasia apie Mariją tiesiogiai kalbama tik vienu sakiniu. Štai kaip jis skamba:

Ypatingoji mūsų Globėja Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija tegul mums rodo kelią ir padeda drauge su Kristumi gyventi ir mirti, drauge kentėti ir karaliauti. VMD 12

Labai nedaug ir tiesioginio teksto, skirto Mergelei Marijai abiejų vienuolijų pirmosiose konstitucijose, rengtose t. Jurgio. Iš tiesų abu tekstai ypatingai Teocentriški ir Kristocentriški. Ir vis dėlto, ir tėvo Jurgio asmeninio ryšio su M. Marija intensyvumas ir gelmė, ir abiejų Vienuolijų dvasingumo ir charizmos esminiai marijiškas charakteris niekam ir niekada nekėlė abejonių. Kaip tai yra?

Įžvalgą į t. Jurgio marijinio dvasingumo esmę, visų pirma, duoda žvilgsnis į „marijiškus“ t. Jurgio gyvenimo momentus:

 1. Jurgis Matulaitis gimė ir augo parapijoje, kurioje nuo pat jos įsteigimo darbavosi tėvai Marijonai – t.y. vienuolija, kurios gyvenimo ir dvasingumo pagrindą sudarė 10 -ies Mergelės Marijos dorybių regula. Jos pagrindinė idėja – sekimas (imitacija) M. Marijos dorybėmis: skaistumu, išmintimi, nuolankumu, tikėjimu, pamaldumu, klusnumu, neturtu, kantrumu, gailestingumu ir užuojauta Kristui Jo  kančioje. Taigi, jos esmėje – ne malonių prašymas per Marijos užtarimą, ne Marijos garbinimas reiškiant jai švelnius jausmus, bet Marijos, taip sektino pavyzdžio, atskleidimas, paremtas Evangelijos tekstais, pristatančiais jos gyvenimą.
 2. Kunigiškos tarnystės pradžioje, ieškodamas būdo giliau ir ištikimiau gyventi savo pašaukimu, įstojo į diecezinių Marijos kunigų Draugiją. Kaip ir galima tikėtis, kviesdami narius būti tikrais Marijos kunigais, šios draugijos įstatai ragino narius sekti Mergelės Marijos pavyzdžiu. Tačiau kokiu būdu? O gi ypatingai imituojant tai, ką darė Mergelė Marija po Kristaus žengimo dangun iki savo gyvenimo pabaigos: t.y. garbinant Jėzų Eucharistijos slėpinyje ir tarnaujant broliams.
 3. Atnaujino Marijonų vienuoliją ir įkūrė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuoliją, abi nešiojančias identišką pirmąją pavadinimo dalį. Panašu, kad bent kuris vienas, o gal ir abu šie Pal. Jurgio veikalai yra susiję su pažadu, kurį buvo davęs sirgdamas – įsteigti vienuoliją Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardu.

Vis dėlto, nei atnaujindamas Marijonus, nei steigdamas seserų vienuoliją, nepanaudojo 10-ies Marijos Dorybių Regulos. Iš dalies to negalėjo padaryti dėl naujų reikalavimų Vienuolijų konstitucijoms pagal to meto Bažnyčios teisę. Bet būta čia ir aiškaus apsisprendimo. Ruošdamas vienuolijų konstitucijas t. Jurgis vadovavosi taisykle: aiškus ir tvirtas principas, bet lanksčios priemonės jam pasiekti. Todėl ir Marijonų Konstitucijoje (beje labai panašiai ir Vargdienių seserų konstitucijos bei Vedamojoje mintyje) įvardijo tik principus – bet jais atvėrė ne kokį kitą, o būtent tą marijinio dvasingumo kelią, kuriuo Marijonus jau porą šimtmečių vedė 10-ies Marijos Dorybių regula.  Štai Marijonų Konstitucijoje jis pabrėžė, kad prie Jėzaus jie eis per Mariją ir nurodė dvi esmines Marijonų pareigas Marijos atžvilgiu: 1. Tegu dažnai kreipiasi į Ją karšta malda, tegu šaukiasi Jos visuose savo reikaluose su didžiausiu pasitikėjimu; 2. Tegu iš visų jėgų stengiasi sekti Jos dorybėmis.  (Plg. Pranešimas „Švč. M. Marijos vaidmuo pal. Jurgio Matulaičio gyvenime“, Mariologinis kongresas, 2016 07 16, Marijampolė)

SUSIMĄSTYMAS

 • Kokius jausmus ir mintis Tau sukelia šios Šv. Rašto ištraukos ir Palaimintojo mintys? Kuris žodis, frazė, mintis Tau ypač svarbi? Kodėl?

DALIJIMASIS TIKĖJIMU

 • Kas būdinga mano santykiui su Švč. Mergele Marija? Kaip dažniausiai su ja bendrauju maldoje? (Pvz. kalbu lūpų maldas, prašau pagalbos, pavedu jai savo reikalus, dėkoju…)
 • Ką naujo apie teisingą santykį su Švč. Mergele Marija ir pamaldumą jai atrandu žvelgdama(s) į Pal. Jurgio gyvenimą ir klausydama(s) jo žodžio?
 • Ko galėčiau ir turėčiau labiausiai pasimokyti iš Mergelės Marijos?

„NUGALĖK BLOGĮ GERUMU“

Remdamiesi tuo, ką mąstėte ir dalinotės, numatykite, kaip atsiliepsite veiksmu, ką darysite. Tai pats svarbiausias dalykas, kurį turite nuspręsti.

Pavyzdžiui:

 • Šį mėnesį dažnai apmąstysiu visas dešimt Švč. Mergelės Marijos dorybių, sukalbėdama(s) 10 „Sveika Marija“, antrojoje maldos dalyje įterpiant po vieną dorybę, pvz. „Šventoji Marija, Dievo Motina, o Tyriausioji…“
 • Peržvelgsiu Švč. Mergelės Marijos dorybių sąrašą, pastebėsiu, kurioje man labiausiai reikėtų augti, melsiu Marijos pagalbos, rytą, pradėdama(as) dieną malda, numatysiu progas ją praktikuoti ir dienos pabaigoje pasitikrinsiu, kaip man sekėsi.
 • Tuo pačiu būdu, kaip minėta anksčiau, kas savaitę pasirinksiu praktikuoti vis kitą Švč. Mergelės Marijos dorybę.  Atliksiu mėnesio peržvalgą, prašydama(s), kad Viešpats man padėtų pamatyti, kaip man sekėsi, kokių malonių gavau per šią praktiką.
 • Atrasiu dažnesnių progų Švč. Sakramento adoracijai (pvz. anksčiau ateisiu į šv. Mišias ar pasiliksiu šiek tiek ilgiau po jų), prašysiu, kad Marija mokytų mane taip adoruoti Jėzų, kaip Ji adoruodavo.
 • Kasdien skirsiu bent 5 minutes  tyliai maldai, kad kartu su Marija kalbėčiausi su Jėzumi savo širdyje.
 • Stengsiuosi kasdien sąmoningai pavesti Švč. Mergelės Marijos globai visus rūpimus reikalus ir žmones, prašydama(s) visiško pasitikėjimo Jėzaus gailestingumu ir Švč. M. Marijos globa malonės.