„O Švenčiausioji  Motina, būk mums švelnia mokytoja. Juk mes vadinamės tavo mokiniai.“ (Pal. J. Matulaičio žodžiai).

2019-03-31, Rumbonių parapijos tikintieji rinkosi į parapijos salę, kus vyko rekolekcijos. Visus susirinkusius tikinčiuosius ir svečius pasveikino Pal. J. Matulaičio draugijos pirmininkė V. Račkauskienė. Ji pasakė, kad rekolekcijose dalyvauja Švč. Mergelės Marijos Krikščionių  pagalbos bažnyčios Pal. J. Matulaičio draugija, vadovė  A. Butkevičienė, Šv. Brunono bažnyčios Pal. J. Matulaičio draugija, vadovė M.Matonienė, svečių  iš Šv. Angelų Sargų bažnyčios , Rumbonių parapijos   Pal. J. Matulaičio draugija, parapijiečiai. Taip pat pristatė kunigą Tadą iš Lazdijų, kuris vedė rekolekcijas.

Tema: „Švč. M. Mergelės Marijos reikšmė Pal. J. Matulaičio gyvenime“. Pradėjome malda, Kunigas Tadas kalbėjo: Pal. J. Matulaitis gimė ir augo parapijoje, kurioje gyveno ir dirbo Marijonai. Pagrindinė jos idėja – sekimas Švč. Mergelės Marijos dorybėmis: skaistumu, išmintimi, nuolankumu, tikėjimu, pamaldumu, klusnumu ir t.  Esmė yra tame – ne malonių prašymas per Švč. Marijos Mergelės užtarimą, ne garbinimas, bet Švč. Marijos Mergelės, kaip sekimo pavyzdžio atskleidimas, paremtas evangelijos tekstais. Labai prasmingi pasakyti Pal. J. Matulaičio žodžiai: „Ačiū Tau Švč. Panele! Tiek kartų mūs gynei ir globojai. Tai ne šiaip sau „globojai“, bet daug daugiau“. Pal. J. Matulaičio gyvenimą, paženklinusi kova, tikrai nebuvo lengva. Tačiau Jis  tikėjo, kad yra saugus ir niekada nebūna vienas. Jis rašė: „kuo labiau mus baus, daužys audros tuo labiau glausimės prie mieliausiojo sūnaus Jėzaus Kristaus, tuo su didesniu pasitikėjimu bėgsime prie Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos. O Skaisčiausioji Motina išprašyk pas Dievą malonių ir dorybių. Išprašyk meilės, o mieliausioji, išprašyk tyrumo, tyriausioji, išprašyk gailestingumo, o  gailestingoji. Ištvermės – po Jėzaus Kryžiumi ir tikro tobulumo ir švelnumo“ 11.20 val. Rumbonių bažnyčioje buvo giedamas Kryžiaus  kelias. 12.00 val. Šv. Mišios, Kristaus kančios procesija su Švč. Sakramentu. Po Šv. Mišių grįžome į parapijos salę, kur vyko Pal. J. Matulaičio draugijų rekolekcijos.

Antra dalį vedė kunigas Tadas. Antros dalies rekolekcijas pradėjome giesme „Kur tiesios lygios lankos“ po giesmės kunigas Tadas sakė, kad Pal. J. Matulaitis buvo didelis Švč. Mergelės Marijos mylėtojas, pasižymėjo ypatingu pamaldumu jai. Laimingų žmonių pasaulyje yra nedaug.  Kyla klausimų – o kokie   žmonės yra laimingiausi pasaulyje? Atsakymas paprastas ir aiškus – o gi tie, kurie yra visiškai pasiaukoję   Švč. Mergelei Marijai.  O Švč. Mergelė Marija yra   labai išradinga Valdovė, Karalienė ir Motina!    Pal. J. Matulaitis rašo: „Per Švč. Mergelę Mariją Jėzus atėjo pas mus ir per ją mes einame pas Jėzų“.

Kunigas Tadas pasakė, jei jūs padarėte visišką pasiaukojimą Marijai nuo to momento Jūs tampate Jos nuosavybę  ir visiškai priklausomi nuo Jos. Tai reiškia, kad viską turime daryti su Marija, Marijoje ir per Mariją. Reikia jaustis , kad Marija yra su mumis, mums vadovauja ir mus veda.  Švč. Mergelė Marija yra tobuliausias šventumo pavyzdys, o  dabar  dėkojame Dievo Motinai Marijai už šias rekolekcijas – pasimelskime, sukalbant poterius.

Kunigas Tadas ir Rumbonių parapijos klebonas mons. L. Jakimavičius palaimino  valgius. Taip pat  AGAPĖS metu buvo giedamos giesmės.  Pal. J. Matulaičio draugijos pirmininkė padėkojo kunigui Tadui už pamaldžias, prasmingas ir dvasingas rekolekcijas, o mes, tikintieji ir svečiai  su gera nuotaika, pilni tikėjimo – išsiskirstėme.  Taip pat padėkojo Rumbonių parapijos klebonui L.Jakimavičiui, ses. Vienuolėms, Rumbonių vaikams ir aktyviausiems parapijiečiams .

Rumbonys

Vanda