Balandžio 18 d.  Druskininkų (Ratnyčios) šv. apaštalo Baltramiejaus parapijoje šventėme palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-ąsias gimimo metines. Šv. Mišias aukojo klebonas Medardas Čeponis ir kun. Steponas Tunaitis. Palaimintojo J. Matulaičio draugijos nariai skaitė Dievo Žodį, bendruomenės maldą. Ją užbaigė klebonas prašymu Dievui – suteikti malonę, kad palaimintasis arkivyskupas Jurgis, kuo greičiau būtų apvainikuotas šventųjų garbe. Taip pat meldėmės ir už PJMD narius, gyvus ir mirusius. Liturgijos pabaigoje choras sugiedojo palaimintajam arkivyskupui skirtą himną. Po šv. Mišių  prie Palaimintojo relikvijos  jam skirtos litanijos žodžiais  prašėme jo užtarimo, globos, Dievo palaimos ir malonių. Siuntėme į dangų kitas maldas.

Platesnė pal. J. Matulaičio kulto sklaida Druskininkuose prasidėjo nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos  (PJMD) Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyriaus įkūrimo 2009 m. Draugijos tikslas narių dvasinis augimas per gilesnį Pal. Jurgio Matulaičio pažinimą, stengiantis savo aplinkoje ir visuomenėje ,,nugalėti blogį gerumu“.

Vienas iš veiklos būdų yra malda – asmeniškai pasirinkta kasdienė, prašant Palaimintojo Jurgio užtarimo; mėnesio šv. Mišios už draugijos narius. Maldų devyndieniai, prašant ligoniams sveikatos, pagijimų, per Palaimintojo užtarimą. 2019 m., minint parapijos PJMD 10-etį, į parapiją visam laikui buvo atvežta pal. J. Matulaičio relikvija. Tikintieji prie jos meldžiasi, tikrai ne vienas ir iš mūsų matulaitiečių patyrė prašytų Dievo malonių. Prie relikvijos yra padėti ir maldų lankstinukai, kuriuos galima pasiimti.

Norėčiau plačiau paaiškinti Beno Ulevičiaus žodžiais apie relikviją:  Taigi nei šventųjų relikvijos, nei patys šventieji nėra gerbiami vien dėl jų pačių, bet skiriant visą pagarbą Dievui. Relikvijos gerbiamos tik dėl jų santykio su šventuoju; tuo tarpu šventasis gerbiamas dėl jo vienybės su Kristumi, kuris vienintelis pašventina žmogų. Taip šventa pagarba, teikiama šventiesiems ir jų relikvijoms, „neklaidžioja“, bet tarsi pakopomis (relikvijos – šventasis – Kristus – Tėvas) kryptingai teka į Dievą.  Arkivyskupo Jurgio gyvenimas yra puikiausias pavyzdys, kaip Dievas jo silpnume, kančioje, per jo asmenį padarė didžius darbus.

1987 m. birželio 28 d. jį beatifikavęs popiežius Jonas Paulius II, pavadino šį ištikimą Dievo tarną „žmogumi pagal Dievo širdį“. Šiame sudėtingame Kovido pandemijos laike, vienas iš pavyzdžių yra ir pal. arkivyskupo Jurgio gyvenimas. Jo žodžiai, kviečiantys maldai ir ramybei: Reikia melstis, kad Dievas duotų mums daugiau ramybės. Žinoma, kitų neperdirbsi, bet reikia mokytis matant nematyti, girdint negirdėti, reikia mokytis visų tų šunybių, blogybių nejausti taip labai, nesigraužti dėl jų. Gali tą ramybę pasiekti vienijantis su švč. Jėzaus Širdimi, Jam pavedant savo širdies sielvartus.

Matulaitietė Alvyra Grėbliūnienė

Nuotraukos:

  1. Šv. Rašto skaitinį skaito Ilona Stanulienė
  2. Psalmę gieda choristas Tomas Janavičius
  3. Bendruomenės maldą skaito PJMD skyriaus vadovė Irena Liaukevičiūtė
  4. Šv. Mišias aukoja kleb. M. Čeponis ir kun. S. Tunaitis