2024 27 gegužės, Pirmadienis
Liepos 11 d. Antroji atlaidų diena, Marijampolės bazilikoje rinkosi piligrimai iš Aleksoto, Prienų, Kauno, Vilniaus, Kaišiadorių ir kitų Lietuvos parapijų pasimelsti už tikinčiųjų draugijų,  maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius, nes ši diena buvo katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena....
Liepos 10 d. Antroji atlaidų diena - Pašauktųjų tarnauti bendrajam gėriui diena, kai  meldėmės už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus. Tai ir Alytaus dekanato diena, todėl Bazilikon suplūdo maldininkai iš  Šv. Angelų sargų, ...
Didžioji Atlaidų savaitė Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje prasidėjo šeštadienį, liepos 8 d., Palaimintojo tėviškėje Lūginėje esančioje koplyčioje. Šventas  Mišias aukojo Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos klebonas Giedrius Bakūnas MIC, koncelebravo Marijampolės dekanato dekanas kanauninkas Deimantas Brogys, kunigas Martynas Povylaitis...
Tema:  „Kas brangina tiesą, tas klauso mano balso“(Jn. 18,37) Susikaupimo dieną pradėjom Šv. Mišiomis. Aukojo parapijos kleb. Valdas Simanaitis. Svečias  iš Marijampolės  ses. Viktorija Plečkaitytė (MVS)  analizavo Jėzaus kančios  apmąstymą pasitelkdama  Pal. Jurgio Matulaičio mintis ir žodžius iš Jo „Užrašų“. Rekolekcijose...
Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dieve ilsėtis(PJ Matulaitis) Šią ir kitas Palaimintojo mintis apmąsto ir kontempliuoja palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (toliau PJM) nariai savo susirinkimų, dvasinių susikaupimų metu. Ypatingai turtingi būna mūsų...
Sausio 27–oji diena yra reikšminga diena ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet ir visiems katalikams pasaulyje. Tai Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui diena, kuri iškilmingai minima kiekvienais metais. Šiandien Šv. Mišias Marijampolės bazilikoje celebravo Telšių vyskupas ordinaras Algirdas Jurevičius, koncelebravo kardinolas...
Kunigų Marijonų kongregacijos kanonizacijos bylų Generalinis Postulatorius, Marijonų kongregacijos generalinis vyresnysis t. Andrzej Pakula MIC, 2022 m. gruodžio 6 d. Dekretu paskyrė kunigą Vitalijų Kodį, Panevėžio vyskupijos kunigą, palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos Vicepostulatoriumi Lietuvoje neribotam laikui. Kun. Vitalijus Kodis...
2022-11-20 Rumbonys, pal. Jurgio Matulaičio draugija Jn 18, 33–37 „Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, pa­klausė: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ Pilotas tarė:...

Naudingos nuorodos