2024 17 balandžio, Trečiadienis
Liepos 15 diena. šeštadienis. Septintoji atlaidų diena priklausė šventės šeimininkams - Marijampolės dekanatui. Tai Eucharistijos ir iškilmių Vigilijos diena, artimo meilės liudytojų diena, per kurią meldėmės už „Carito“ narius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus. Kaip ir kiekvieną...
Ši  Palaimintojo mintis tarsi apibendrino visą katechezės, kurią perteikė sesuo Jolita Matulaitytė MVS, temą. Ir toliau penktadienio, liepos 14 d., apmąstymuose buvo kalbama apie Dievo vietą žmogaus gyvenime, apie žmogaus, sergančio, negaluojančio ar nuodėmingo  santykį su Viešpačiu. Apie gyvenimo...
Liepos 13 d. Penktoji atlaidų diena. Lazdijų dekanato tikintieji ir piligrimai bei PJM draugijos nariai, daug atvykusių kunigų, įvairių kongregacijų vienuolių meldėsi už pašvęstojo gyvenimo atstovus: vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečių institutų narius. Apie tai buvo...
Liepos 12 d., trečiadienis. Tai Šakių dekanato diena, kai tikintieji meldėsi už pašauktuosius mokyti, ugdyti ir informuoti: už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Bazilikos klebonas Giedrius Bakūnas MIC padėkojo piligrimams iš Biržų, Panevėžio, Šakių, Gelgaudiškio,...
Liepos 11 d. Antroji atlaidų diena, Marijampolės bazilikoje rinkosi piligrimai iš Aleksoto, Prienų, Kauno, Vilniaus, Kaišiadorių ir kitų Lietuvos parapijų pasimelsti už tikinčiųjų draugijų,  maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius, nes ši diena buvo katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena....
Liepos 10 d. Antroji atlaidų diena - Pašauktųjų tarnauti bendrajam gėriui diena, kai  meldėmės už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus. Tai ir Alytaus dekanato diena, todėl Bazilikon suplūdo maldininkai iš  Šv. Angelų sargų, ...
Didžioji Atlaidų savaitė Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje prasidėjo šeštadienį, liepos 8 d., Palaimintojo tėviškėje Lūginėje esančioje koplyčioje. Šventas  Mišias aukojo Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos klebonas Giedrius Bakūnas MIC, koncelebravo Marijampolės dekanato dekanas kanauninkas Deimantas Brogys, kunigas Martynas Povylaitis...
Tema:  „Kas brangina tiesą, tas klauso mano balso“(Jn. 18,37) Susikaupimo dieną pradėjom Šv. Mišiomis. Aukojo parapijos kleb. Valdas Simanaitis. Svečias  iš Marijampolės  ses. Viktorija Plečkaitytė (MVS)  analizavo Jėzaus kančios  apmąstymą pasitelkdama  Pal. Jurgio Matulaičio mintis ir žodžius iš Jo „Užrašų“. Rekolekcijose...
Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dieve ilsėtis(PJ Matulaitis) Šią ir kitas Palaimintojo mintis apmąsto ir kontempliuoja palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (toliau PJM) nariai savo susirinkimų, dvasinių susikaupimų metu. Ypatingai turtingi būna mūsų...
Sausio 27–oji diena yra reikšminga diena ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet ir visiems katalikams pasaulyje. Tai Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui diena, kuri iškilmingai minima kiekvienais metais. Šiandien Šv. Mišias Marijampolės bazilikoje celebravo Telšių vyskupas ordinaras Algirdas Jurevičius, koncelebravo kardinolas...

Naudingos nuorodos