Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos

Ratnyčios bažnyčiaPal. Jurgio Matulaičio Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus skyrius įkurtas 2009 m. gegužės mėn. Skyriuje yra 25 nariai.

2010 metais Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija minėjo bažnyčios Ratnyčioje 100–etį. Matulaitiečiai buvo aktyvūs pasiruošimo darbuose ir maldoje. 2012 m. darbais, maldomis ir renginiais įprasminome palaimintajam J. Matulaičiui skirtus metus. Prie parapijos klebonijos, matulaitiečių iniciatyva, paremiant klebonui Žydriui Kuzinui, buvo pastatytas originalus kryžius su palaimintojo bareljefu ir rūpintojėlio skulptūra (Prid. nuotrauka). Skyriaus nariai dalyvauja asmeniškai pasirinktoje kasdienėje maldoje, devyndieniuose už ligonius, prašant Palaimintojo Jurgio užtarimo. Taip pat meldžiasi už parapijos kleboną, kunigą ir pasirinktinai už kitus kunigus, gyvus ir mirusius, ypatingai už tarnavusius parapijoje ir palaidotus Ratnyčios kapinėse.
Aktyviai dalyvauja mėnesio šv. Mišiose už draugijos narius: skaito Šv. Raštą, kalba pal. J. Matulaičio litaniją, kitas maldas, aukoja asmenines intencijas. Šv. Mišios aukojamos kiekvieno mėn. trečią sekmadienį. Prieš tai vyksta Adoracija, kalbamas Rožinis.
Vis įdėmiau ir prasmingiau vyksta mėnesio susitikimai, atviriau liudijama, drąsiau priimami pasiryžimai, tobulėjama dvasiškai. Ypatingai naudingos buvo temos apie Bažnyčios sakramentus, 10 Dievo įsakymų, Švč. M. Mariją, Gailestingumo jubiliejui skirtos ir kt.
Pasibaigus mėnesio susirinkimui, meldžiamės už priklausomybės ligomis sergančius ligonius, gyvenančius mūsų parapijoje, malda į Palaimintąjį ,,Prašant sveikatos“.
Gerų atsiliepimų susilaukia, dvasiškai praturtina, jau tradicija tapusios parapijoje vedamos ses. Viktorijos Plečkaitytės, ses. Onutės Petraškaitės ir T. Andriaus Šidlausko adventinės rekolekcijos. Jose dalyvauja ir daugiau parapijiečių, Druskininkų miesto maldininkų.
Dvasiškai tobulėjame, aktyviai dalyvaudami kasmetinėse skyriui paskirtose mėnesio 12 d. maldos dienose ir bendroje šv. Mišių aukoje Marijampolėje Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Į jas noriai vyksta ir parapijiečiai – kitų maldos grupelių nariai, choristai, jaunimas.
Kiekvienas narys asmeniškai, ar klebono paprašyti, atlieka apaštalavimo darbus parapijoje: lankome ir slaugome ligonius, bendraujame su jaunimu, priklausomybių ligomis sergančiais asmenimis, padedame ruoštis parapijos atlaidams, kitoms metinėms šventėms, vedame adoracijos valandas, kalbame rožinį. Informuojame apie matulaitiečių darbą, renginius „Druskininkų naujienose“, kurorto radijo laidoje „Žodis“, XXI amžiuje“. Dalyvaujame parapijos laikraštėlio „Žodis“ leidyboje, platiname „XXI amžių“, leidinuką „Magnificat“, „Artumą“, knygas apie Palaimintąjį J. Matulaitį, talkiname maisto banko akcijoje, pagal galimybes padedame, remiame parapijos vaikų centriuką „Džiugučiai“.

LIUDIJIMAI

Onutė buvo labai ambicinga, negalėjo atleisti. Tik supratusi, kad blogį reikia nugalėti gerumu, pirmoji atleido ir išsklaidė tą pyktį, tvyrojusį tarp jos ir pažįstamų. Nuoširdžiai bendrauja su alkoholike moterimi. Ši nustojo gerti, pradėjo melstis. Kitiems pasakoja, kaip Onutė jai padėjo. Matulaitietė lanko prikaustytą prie lovos senutę. Pasidalina su ja sriuba, kokiu skanėstu, pasidalina ir meile, ir abiems gera.
Elytė artimiau bendrauja su kaimyne. Ši pradėjo lankyti bažnyčią. Marčiai duoda paskaityti, panagrinėti skyriuje svarstomas temas, kuriai taip pat įdomu tai tapo.
Danutė įsitikinusi, kad būdamas bendruomenėje žmogus gali daugiau padaryti, geriau jaustis. Grupelėje ji jaučiasi šeimos nariu. Ją labai paveikė Palaimintojo pavyzdys. Dabar, sutikusi žmogų, kuris labai keikiasi ir pyksta ant jos, ji pasisveikina su šypsena, nors jis ir neatsako…
Staselė žavisi Palaimintojo asmenybe, kad jo trapiam ligotam kūne tokia stipri dvasia. Tai padeda jai lengviau išgyventi savo ligą. Meldžiasi už alkoholikę kaimynę, kurią visi keikia.
Donata grupelėje įgyta dvasine patirtimi dalinasi su giminaičiais, šeima, duoda paskaityti knygas apie pal. J. Matulaitį. Prenumeruoja „Magnificat“.
Marytė visą vasarą meldėsi palaimintojo Jurgio litaniją. Jos šeimos narys įveikė ligą. O šūkį „Blogį nugalėti gerumu“ taiko šeimoje ir džiaugiasi, kad pavyksta.
Visi PJMD parapijos skyriaus nariai savo pavyzdžiu stengiasi pikta nugalėti gerumu. Nesam tobuli, bet norime eiti kartu su Kristumi, norime eiti šventėjimo keliu. Noriu užbaigti Palaimintojo žodžiais: „Kvailas esu: neišmanau ko prašyti. „Duok, Dieve, kad visame kame Tavo valia išsipildytų.“ (13.I.1911)

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Skyriaus susirinkimai vyksta parapijos namų salėje. Parapijos namai šalia bažnyčios.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Skyriaus vadovė Alvyra Grėbliūnienė
tel. Nr. (8 313 55 489) mob. +37065664352, el. paštas [email protected]