Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos

bazilika2Pal. Jurgio Matulaičio draugijos Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo skyrius įkurtas 2008 m. Skyriuje, kaip ir kiekviename gyvame organizme, vyksta judėjimas dėl labai objektyvių priežasčių: senatvės ir sveikatos silpnėjimo, mirties, išvykimo iš miesto ir šalies, atšalimo, nuostatų pasikeitimo, išėjimo į antrą mieste atsiradusį skyrių. Dėl šių priežasčių skyriaus narių skaičius nuo 112 sumažėjo iki 76 narių.

Marijampolės skyriaus narių iniciatyva parengti Draugijos skiriamieji ženklai, sukurta Draugijos vėliava.

TRADICIJOS

Maldos tradicija. Kasdien kalbame pasirinktą maldą pagal Draugijos dvasingumą (pvz.: Pal. Jurgio Matulaičio litaniją; maldą, prašant, kad pal. Jurgis būtų paskelbtas šventuoju ar maldą už Tėvynę) ir tuo apaštalauti per maldos užtarimą. Malda yra labia svarbi ar pati svarbiausia mūsų bendruomenės gyvenime. Todėl be kasdienių maldų organizuojamos maldos novenos akcijos (devyndieniai) prašant vieni kitiems sveikatos stebuklo per Palaimintojo Jurgio užtarimą, kuris, tuo pačiu, priartintų Jo paskelbimą šventuoju. Mes sąlygiškai esame susiskirstę į 3 grupeles: Šv. Mergelės Marijos globos namų gyventojai, kurie labai nuoširdžiai kelis kartus dienoje meldžiasi įvairiomis intencijomis, prašydami Palaimintojo užtarimo; sunkiai sergantys ar dėl senatvės negalintys dalyvauti skyriaus susirinkimuose, todėl besimeldžiantys namuose. Tokius asmenis lanko kiti draugijos nariai. Ir trečioji grupė, kuriai priklauso per 40 įvairaus amžiaus narių, yra aktyviai dalyvaujanti ne tik maldos, bet skyriaus gyvenimo veikloje.

Susitikimai. Jie praturtina kiekvieno tikinčiojo dvasinį pasaulį, gilina jo pasaulėjautą, formuoja pasaulėžiūrą. Turėjome įvairių susitikimų. Su seserimi Igne Marijošiūte MVC, su Pilnų namų bendruomenės tikinčiaisiais ir jų klebonu V. Rudzinsku Panaroje, su, jau a.a., mačiusia ir prisimenančia Palaimintąjį seserimi Viktorija MVS (98 m.), kuri po Lūginėje aukotų Šv.Mišių, skyriaus nariams pasakojo prisiminimus. Su kunigu Hermanu Šulcu ir jo globotiniais iš Ruandos. [žr. nuotraukas].

Piligrimystė. Skyriaus nariai nuoširdžiai pritarė vadovės pasiūlytai idėjai lankytis Palaimintojo gyventose vietose ir toks piligriminis judėjimas prasidėjo 2010 m. Per šiuos penkerius metus aplankėme:
• Varšuva – Praga – Lichenas 2010;
• Latvija: Ryga – Vilandi – Agluona – Daugpilis 2011;
• Pėsčiųjų žygis į Lūginę; Šv. Mišios, agapė 2012;
• Vilniaus Katedra – Šv. Kryžiaus namai (susitikimas su Vilniaus skyriaus draugijos nariais) – arkivyskupija – Gailestingumo šventovė – Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčia, susitikimai jos klebonu ir bendruomenės nariais; su vysk. A. Poniškaičiu 2012;
• Varšuva – Bielianai – Lichenas – Praga 2013;
• Punskas – Seinai – Vygriai 2014;
• Punskas – Rožanystok – Sokulkai – Vasilkov/Šv. Voda – Suprasl 2015.

Palaimintasis yra pasakęs:Viešpats Dievas yra toks geras ir maloningas, kad ieško mūs pirmas…Jis mus veda ir pastūmėja aukštyn į vis didesnį tobulumą ir visokiems geriems darbams.
Todėl ir mes ieškodami Dievo, trokšdami priartėti prie Jo bei atsinaujinti savo tikėjime, pasirengę priimti su džiaugsmu visas keliones kaip Dievo dovaną, kaip žmogiškojo pašaukimo Mylėti Viešpatį Dievą visa širdimi išgyvenimą.
Gauti Dievo palaimą yra daugelio milijonų maldininkų tikslas. Tikime, kad be Jos (Dievo palaimos) mūsų veiksmai neturi jokios prasmės; tik Dievo meilė ir Jo begalinis gailestingumas mums atveria tikrą ir amžiną džiaugsmą. Ieškodami Jo meilės ir gailestingumo kiekvienos kelionės metu Marijampolės palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai įsilieja į gausingą maldininkų – piligrimų būrį.
Skyriaus nariai aktyviai dalyvauja talkose Lūginėje, Kryžiaus Kelio procesijose Didįjį Penktadienį, atlaidų oktavoje liepos mėnesį, kiekvieno mėnesio 12 d. Palaimintojui skirtose Šv. Mišiose, rekolekcijose Draugijos nariams ir kt.

LIUDIJIMAI

PJM draugija man kaip žmogui, kaip katalikei, davė labai daug dvasinės naudos. Išsamiau susipažinau su Palaimintojo gyvenimu, jo knygomis, užrašais. Draugijos susirinkimų metu vyksta brandžios diskusijos nurodytomis temomis. Išmokau įsiklausyti į kito žmogaus nuomonę, atrinkti, kas yra svarbiausia.
Labiausiai dvasiškai praturtėjau dirbdama studijų grupėje. Skyriau nemažai laiko paskirtiems namų darbams atlikti ir labai daug vertingo sužinojau studijuodama Šventąjį Raštą, Palaimintojo darbus, įvairius Vatikano dokumentus. Drąsiau išsakau savo nuomonę tikėjimo klausimais, raginu sekti Palaimintojo gyvenimo pavyzdžiu. Mane praturtina ir konferencijos, kurios vyksta Liepos mėnesį Palaimintojo atlaidų savaitę. Paraginu jose dalyvauti daugiau žmonių, kad pajustų tą dvasinę bendrystę, tvyrančią visą savaitę. Matau didelę prasmę maldos, vienijančios visus draugijos narius.
(Vlada Zinkienė)

Ką man davė PJM draugija?
Galimybę:
– giliau suvokti pal.J. Matulaičio asmenį, įsigilinti į jo gyvenimą ir tikėjimo gilybę;
– gvildenti įvairias su tikėjimu susijusias temas;
– pajusti bendrystę ir bendros maldos vienybę.
(Nijolė)

Susirinkimai J. Matulaičio draugijoje stiprina tikėjimą, ryžtą, drąsą, Dievo žodžio supratimą. (Petras Dainelis)

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?

Susitikimai vyko anksčiau – iki 2016 m. vasario mėn. – antrą mėnesio penktadienį; dabar vyksta pirmą mėnesio sekmadienį 10.30 val. parapijos salėje arba piligrimų namuose Domus Beati.

ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTAI

Marijampolės skyriaus vadovė Vida Mickuvienė
865619882 [email protected]
Pavaduotoja: Nijolė Margelevičienė,
Aktyvas: Julija Blaškevičienė, Petras Dainelis, Marija Masolaitė