„Patys gyvai persiėmę Kristaus dvasia, turime rūpintis telkti ir organizuoti aplink save geros valios žmones…”

Tai palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiai iš jo Užrašų. Galvodamas apie parapijiečių sielovadą telkti apie Kristų ir Palaimintąjį pradėjo Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijos klebonas Valdemaras Smulskis. Jo pakviestos mudvi su Draugijos nare Nijole Margelevičiene sekmadienį, spalio 15 d., apsilankėme Šeštokuose. Įžengus į labai jaukią, neseniai pakeitusią interjerą Bažnyčią, maloniai nustebino skambus jaunas balsas, vedantis Rožinio maldą. Tai vietinis studentas savaitgaliais grįžtantis pas tėvus ir patarnaujantis Šv. Mišiose.

Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija
Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Gera buvo ir tai, kad Bažnyčioje meldėsi ne tik vyresnieji šeštokiečiai, bet buvo ir daug jaunesnių. Klebonui informavus ir pakvietus pasilikti pokalbiui su mumis, pristatėme Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikos skyriaus veiklą. Supažindinome su Draugijos įstatais, palikome lankstinukus su Palaimintojo litanija ir maldomis bei padovanojome ir kitos, su tėvu Jurgiu susijusios, medžiagos. Klebonas kunigas Valdemaras yra užsidegęs Šeštokuose įkurti Draugijos skyrių. Mes džiaugiamės, sveikiname šį pasiryžimą, meldžiamės, prašome Palaimintojo užtarimo. Tegul Dievas laimina tokius gražius kunigo ir parapijiečių darbus. Palydėkime jų pasiryžimą maldomis.

Skyriaus vadovė Vida Mickuviene