2023 30 lapkričio, Ketvirtadienis
Liepos 12 d., trečiadienis. Tai Šakių dekanato diena, kai tikintieji meldėsi už pašauktuosius mokyti, ugdyti ir informuoti: už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Bazilikos klebonas Giedrius Bakūnas MIC padėkojo piligrimams iš Biržų, Panevėžio, Šakių, Gelgaudiškio,...
Liepos 13 d. Penktoji atlaidų diena. Lazdijų dekanato tikintieji ir piligrimai bei PJM draugijos nariai, daug atvykusių kunigų, įvairių kongregacijų vienuolių meldėsi už pašvęstojo gyvenimo atstovus: vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečių institutų narius. Apie tai buvo...
Kunigų Marijonų kongregacijos kanonizacijos bylų Generalinis Postulatorius, Marijonų kongregacijos generalinis vyresnysis t. Andrzej Pakula MIC, 2022 m. gruodžio 6 d. Dekretu paskyrė kunigą Vitalijų Kodį, Panevėžio vyskupijos kunigą, palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos Vicepostulatoriumi Lietuvoje neribotam laikui. Kun. Vitalijus Kodis...
Liepos 15 diena. šeštadienis. Septintoji atlaidų diena priklausė šventės šeimininkams - Marijampolės dekanatui. Tai Eucharistijos ir iškilmių Vigilijos diena, artimo meilės liudytojų diena, per kurią meldėmės už „Carito“ narius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus. Kaip ir kiekvieną...
„Patys gyvai persiėmę Kristaus dvasia, turime rūpintis telkti ir organizuoti aplink save geros valios žmones..." Tai palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiai iš jo Užrašų. Galvodamas apie parapijiečių sielovadą telkti apie Kristų ir Palaimintąjį pradėjo Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijos...
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (toliau Draugijos) taryba lapkričio 25 d. sukvietė skyrių aktyvą apmąstyti gyvenimą ir veiklą bendruomenėje, pasidalinant jau 15-os metų patirtimi apie tai, kas svarbiausia, kas gera draugijos gyvenime, o ką reikėtų tobulinti ar net keisti. Šv....
Rugsėjo 14 d. trylikai palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių atmintyje išliks ilgam! Turėjome ypatingą, dvasiškai turtingą piligriminę dieną Kaune. Išlydėti ir palaiminti parapijos klebono Giedriaus Bakūno MIC, aplankėme Marijos Radijo studiją, kur mus priėmė, supažindino ir daug pasakojo programų...
Spalio 4 dieną įvyko PJMD Garliavos Švč. Trejybės skyriaus narių susitikimas. Dalyvavo 21 - beveik visi aktyvūs skyriaus Matulaitiečiai.   Po skyriaus susitikimo, kaip visada, visi susirinkusieji ėjo į bažnyčią. Švč. M. Marijos koplyčioje kalbėjo Rožinį, o po to atnaujino PJMD...

Naudingos nuorodos