Palaimintasis Jurgis Matulaitis savo Užrašuose sako: „Daug šventųjų tik iš palengvo, ilgus metus dirbę, kamavęsi, priėjo prie aukštesnio šventumo laipsnio, o priėjo dėl to, kad nesiderėjo su Viešpačiu Dievu, nesipriešino Jo valiai, nestatė kliūčių Jo malonei, tik drąsiai, noriai veikiai viską paleisdavo, visko išsižadėdavo, jei ko Dievas iš jų reikalaudavo, nebijodavo visko dėl Dievo pašvęsti, paaukoti.“

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos Bažnyčioje vyko trijų Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyrių rekolekcijos. Rekolekcijos – tai laikotarpis, kai atsitraukiama iš įprastinės veiklos, susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui, gilinamasi į save ir savo santykį su Dievu. Rekolekcijose dalyvavo Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos, Rumbonių Švč. Trejybės parapijos ir Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyrių nariai. Rekolekcijas vedė Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas kun. Renaldas Janušauskas. Rekolekcijų tema -„Šventumas“.

Kas yra šventumas? Kun. Renaldas Janušauskas sakė, kad mūsų tikslas – siekti gerumo, pamaldumo, kaip Pal. Jurgis Matulaitis. Šventumo esminis bruožas – kilimas prie Dievo ir sekimas Kristumi. Tai kasdieninis, ištikimas, pastovus pildymas kasdieninių dorybių ir pareigų, todėl reikia didelės ištikimybės ir ištvermės mažuose dalykuose. Tai ir yra didžiausias stebūklas ir tiesa, kurios vykdymas pripildo žemę dorybėmis, o dangų – šventaisiais. Pal. Jurgis Matulaitis ėjo kryžiaus kelius, vykdydamas savo kasdienes pareigas, drąsiai ir ištikimai ugdydamas dvasingumą. Kiekvienas žmogus turi kelią į šventumą, kuris prasideda nuo Krikšto…

Prieš Šv. Mišias buvo Švč. Sakramento adoracija – garbinome Viešpatį, pasilikusį su mumis Eucharistijoje. Po Šv. Mišių dalinomės maistu ir bičiūlyse agapėje.

Dėkojame Klebonui Renaldui Janušauskui už dvasines mintis, o visiems, kurie prisidėjo prie rekolekcijų rengimo – už rūpestį.

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyriaus vadovė Verutė