„Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies“, – sako Kristus. Arkivyskupo Jurgio pagrindinis bruožas ir buvo gili, giedra, žavi ramybė. Jį pažinoję, visi matė tą ramybę, spindinčią iš jo veido ir akių. Jo būdas buvo ramus, švelnus, taikus.2022-03-20 Rumbonių parapijos bažnyčioje, gavėnios metu prieš Šv. Mišias einamas Kristaus kryžiaus kelias, giedami graudūs verksmai. Pabaigoje Šv. Mišių einama Kristaus kančios procesija.

Po Šv. Mišių ses. Onutė Petraškaitė pristatė Sinodo kelią, paaiškino kas yra mūsų bendrakeleiviai, kaip mes keliaujame drauge, ar šioje kelionėje tarp mano bendrakeleivių yra Kristus, paaiškino kaip Popiežius Pranciškus nori suvienyti tautą. Susitikimą pabaigėme šia malda:„Ateik, Šventoji Dvasia, kuri žadini naujas kalbas ir į lūpas įdedi gyvenimo žodžius, apsaugok mus nuo tapimo muziejine Bažnyčia, gražia, bet nebylia, su daugybe praeities ir mažai ateities. Ateik tarp mūsų, kad sinodinėje patirtyje mūsų nenustelbtų nusivylimas, kad nepaskandintume pranašystės, kad viskas nevirstų steriliomis kalbomis. Ateik, meilės Dvasia, atverk mūsų širdis klausymuisi. Ateik,
šventumo Dvasia, atnaujink šventąją Dievo Tautą. Ateik, Dvasia Kūrėja, ir duoki žemei naują veidą.“ Amen.

Už šį susitikimą esame dėkingi Rumbonių parapijos klebonui mons. L. Jakimavičiui, ses. Onutei Petraškaitei, taip pat dėkojame vargonininkui K. Tumynui, choristams ir aktyviems parapijiečiams, kurie Gavėnios metu kiekvieną sekmadienį prieš Šv. Mišias eina Kristaus kryžiaus kelią.

Parengė Virginija