2023-12-10 Rumbonių parapijoje vyko Pal. Jurgio draugijų rekolekcijos. Rekolekcijose dalyvavo Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios Pal. Jurgio draugija, Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčios Pal. Jurgio draugija, Rumbonių Švč. Trejybės parapijos Pal. Jurgio draugija, parapijiečiai, kurie nori tobulėti dvasiniame gyvenime. Rekolekcijas vedė ses. Viktorija, padedant ses. Onutei, ses. Astai.

 

Tema: “Duok mums, Viešpatie, tą drąsą”

Nugalėk blogį gerumu – tokia nuostata savo gyvenime vadovavosi palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871–1927). Šiandien, kai esame įsitraukę į diskusiją dėl įvairių „aštrių“ politinių bei vertybinių klausimų – galbūt verta imti pavyzdį iš mūsų garsiojo dvasininko? J. Matulaitis visada buvo principingas katalikas, kuris kiek įmanydamas gynė Bažnyčios mokymą, stengėsi dėl bendrojo gėrio, akcentavo tiesos buvimą – ir būtinybę tai tiesai tarnauti. Ir kartu visada pabrėžė, kad katalikui – net ir kovojančiam už tiesą – nedera savo priešo, oponento įžeidinėti ar žeminti. „Jis visur ir visada gebėjo kovoti su blogiu, nekovodamas su jokiu žmogumi“, – sako vienuolė Viktorija Plečkaitytė, MVS –

Ses. Viktorija kalbėjo apie tris šventuosius: Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, tėvą Jurgį ir kunigą Alfonsą Lipniūną (Alfa). Šv. Tėvo liudijimas atitinka šiems mūsų laikams. Melskime Švč. Mergelę Mariją, kad išgirstų mūsų prašymus…