Palaimintasis Jurgis savo:  „Viešpatie! Tavim pilnai pasitikiu, stiprink mano viltį. Kuo gi daugiau galiu aš pasitikėti, būdamas toks dvasios vargšas ir plikšas, jei ne Tavo, Viešpatie, gerumu, jei ne Tavo Mieliausio Sūnaus Širdimi, pilna meilės ir pasigailėjimo, jei ne Švenčiausios Panelės Marijos galingu užtarimu.“

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gimimo dangui 95-ųjų metinių minėjimas vyko Rumbonių bažnyčioje. Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai prieš Šv. Mišias meldėsi, kad Pal. Jurgis Matulaitis būtų greičiau paskelbtas šventuoju. Taip pat už pašaukimus, šeimas, taika, giedojo Rumbonių parapijos choristai. Šv. Mišias aukojo Rumbonių parapijos klebonas mons. L.Jakimavičius.

Parengė V. Račkauskienė