Prieš 102  metus, Palaimintasis Jurgis Matulaitis, Marijampolėje  įkūrė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuoliją. Spalio 18 d. Rumbonių parapijoje buvo paminėta ši sukaktis. Šv. Mišias aukojo klebonas mons. L. Jakimavičius. Po Šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos Rumbonių Šv. Jono Bosko namų seserys ir bičiulės rinkosi į parapijos namus pasidalinti mintimis, apie Dievo vedimą  vienuolišku keliu, ir kaip bičiulės prisijungė prie veiklos. Kalbėjomės apie nuveiktus darbus ir ateities vizijas. Labai patiko užrašytos mintys, kaip Palaimintasis Jurgis Matulaitis  mokė vienuolius: Duok, Viešpatie, tą drąsą ir narsumą, kad nesibijotume niekas, save užmiršę, savęs visiškai išsižadėję, sau numirę, visiškai paskęsti vienuolijoje dėl didesnės Dievo garbės ir Bažnyčios labo; dėl Dievo garbės sudegti, kaip tie smilkalų grūdai, išduodantys gardų kvepėjimą Dievo garbei; nesibijokime susinešioti, sudilti, sunykti dėl didesnės Dievo garbės.
Duok mums, Viešpatie, apaštališkos dvasios, tikro, visas sielas apimančio, uolumo, – meldė arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Kokių mums žmonių reikia ir kokių žmonių mūsų pašaukimas reikalauja? Žmonių, kurie yra mirę pasauliui, o pasaulis jiems; žmonių, kurie nusivilkę ir numetę savimeilę ir sugedusios prigimties kailį, yra apsivilkę Kristaus malone ir apsisiautę Jo dvasia; žmonių, kurie atmena, jog Kristus numirė už visus, kad tie, kurie gyvi, jau nebe sau gyventų, bet už juos numirusiam ir prisikėlusiam.

Parengė V. Račkauskienė